Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ 24 ต.ค. -07 พ.ย. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

“สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16212 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 2
อัตราว่าง: 13,300
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ต.ค. – 07 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๒ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๓,๓๐๐ บาท
คุณสมบัติทั่วไป
๑. เพศชาย/หญิง
๒. สัญชาติไทย
๓. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี
๔. หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office ,Internet ฯลฯ) หากมีความสามารถในการดูแลระบบสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการได้
๔. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี
๕. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และหากปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๖. มีความสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
๗. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตบริการ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๒ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
๒. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ โดยเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของเอกสาร
กำหนดการรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
สถานที่รับสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. ๔ ชั้น ๔ เลขที่ ๑๙๖ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๕๗ (ติดต่อ คุณจุฑามาศ ฝึกฝน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557 สอบ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 57 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

Comments

comments