Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ 20 -26 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

“กรมศิลปากร”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16192 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 7,620
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ร้อยเอ็ด
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 26 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด
เรื่อง การจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด จะดำเนินการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.คุณสมบัติ
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๑.๓ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการหรือคอมพิวเตอร์
๑.๔ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๑.๖ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
๑.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑.๙ ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณหรือติดยาเสพติดใดๆ
๑.๑๑ ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น และไม่เป็นภิกษุหรือสามเณรในระหว่างทำการสมัครคัดเลือก

๒. อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๗,๖๒๐ บาท

๓. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๔. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นใบสมัคร
๕.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาวุฒิการศึกษา อย่างละ ๑ ฉบับ
๕.๓ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๕.๔ สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล(กรณีชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
๕.๕ ผู้สมัครชายให้หลักฐานแสดงว่าพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (ใบ สด.๘ หรือ สด.๔๓) จำนวน ๑ ฉบับ
สำเนาเอกสารทุกฉบับด้วยกระดาษขนาด เอ๔ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ

๖. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ดและทางเว็บไซต์ www.finearts.go.th/roietmuseum

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
๗.๑ สมรรถนะความรู้ (ข้อเขียน) ๕๐ คะแนน
๗.๒ สมรรถนะทักษะคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติ) ๕๐ คะแนน
๗.๓ สมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) ๕๐ คะแนน
จะทำการสอบคัดเลือกในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด
– สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.
– สอบสัมภาษณ์เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้ที่ไม่เข้าสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติไม่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าผ่านการคัดเลือก จะต้องมีคะแนนในการการประเมินสมรรถนะแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๙. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
๙.๑ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๙.๒ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่หากมีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๐. การจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวปฏิบัติงานในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด และทำสัญญาจ้างเหมาฯ กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

นางสาวกนกวลี สุริยะธรรม
(นางสาวกนกวลี สุริยะธรรม)
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

สมัครงาน กรมศิลปากร งานราชการ ร้อยเอ็ด กรมศิลปากร รับสมัคร สอบ กรมศิลปากร 2557 สอบ กรมศิลปากร 57 กรมศิลปากร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมศิลปากร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments