Categories
รายงานพิเศษ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บัดนี้ -28 ก.พ. 2558  ทุนการศึกษา Full Scholarship

“สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16095 หรือ
เรื่อง: ทุนการศึกษา Full Scholarship
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


Logo-CPB-New-50px.png

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา Full Scholarship  จำนวน 15 ทุน


ประเภทของทุนการศึกษาแบบ Full Scholarship

       1.    ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนบนพื้นที่ของสำนักงานฯ ที่มีผลการเรียนดีเด่น
       2.    ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนบนพื้นที่ของสำนักงานฯ ที่มีทักษะความสามารถ หรือมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ เช่น ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ หรือเป็นผู้ทำประโยชน์ให้สังคมอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

คุณสมบัติหลักของผู้ขอรับทุน

       – ผู้ขอรับทุนจะต้องอาศัยอยู่ในชุมชนหรือสถานที่เช่าบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ
       – เป็นผู้เช่าหรือบุตรหลานของผู้เช่าของสำนักงานทรัพย์สินฯ และจะต้องอาศัยอยู่ในชุมชนหรือสถานที่เช่าบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ  
              o  บุตร  หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา มารดา หรือบุตรบุญธรรม
              o  หลาน  หมายถึง ทายาทผู้สืบสันดานสายตรง (หลานของ ปู่ ย่า ตา และยาย เท่านั้น)
       – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐเท่านั้น
       – ได้รับการรับรองในด้านความประพฤติจากสถาบันการศึกษา
       – ไม่เคยกระทำผิดวินัยร้ายแรง หรือได้รับการภาคทัณฑ์
       – ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งไม่เคยถูกดำเนินคดีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานทรัพย์สินฯ
       – ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะเป็น การซ้ำซ้อนกับการให้ทุนการศึกษาของสำนักงานทรัพย์สินฯ เว้นแต่เป็นรางวัลทุนการศึกษาที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดหรือแข่ง ขัน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุน

1. ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีผลการเรียนดีเด่น
       – มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
2. ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีทักษะความสามารถ หรือมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ หรือเป็นผู้ทำประโยชน์ให้สังคมอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
       – มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
       – เป็นผู้มีผลงานหรือประพฤติตนมีคุณค่าทางสังคมเพื่อประเทศชาติหรือส่วนรวม โดยได้รับการรับรองจากองค์กรระดับชาติ
       – เป็นนักกีฬาในระดับเขต ระดับจังหวัด หรือผ่านการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
       – ผ่านการประกวดความสามารถ หรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับเขต ระดับจังหวัด หรือระดับชาติ 

ช่วงเวลาการรับสมัคร

             เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2558  โดย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัครได้ที่เว็บไซด์ของสำนักงาน ทรัพย์สินฯ และมาสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครมาที่ กองกิจการสังคม 1 ฝ่ายกิจการสังคม สำนักงานทรัพย์สินฯ 173 ถนนนครราชสีมา แขวง/เขตดุสิต กทม. 10300

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

Comments

comments