Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

ครม –  นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

“ครม –  นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15422 หรือ
ตำแหน่ง: นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –


นโยบายของคณะรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะแถลงต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

แปลงจากข้อสั่งการนายกฯ 5 ประการ กล่าวคือ

1. นายกฯขอให้ทำนโยบายยึดยุทธศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

2. เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความพอดี พอสมควาร ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน สะท้อนให้เห็นในนโยบายเกือบทุกข้อ

3. ยึดตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เท่าที่ทำได้

4. นโยบายของคสช. เช่นโรดแม็พ 3 ระยะ หรือหลักค่านิยม 12 ประการ

5.ปัญหาของประเทศและความต้องการของประชาชนในรอบ3-4เดือนที่ผ่านมาว่าเขาต้อง การอะไร

ทั้งหมด 11 เรื่อง ประกอบด้วย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

2.การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

3.การลดความเหลื่อมลํ้าของสังคม และการส้รางโอกาสการเข้าถึงบริหารของรัฐ

4.การศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม

5.การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

6.การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

7.การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

8.การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

9.การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

10.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ

11.การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

สมัครงาน ครม งานราชการ ครม รับสมัคร สอบ ครม 2557 สอบ ครม 57 ครม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  ครม :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments