Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น –  สำรวจอัตราว่าง รอบ 2 (จัดสอบเพิ่มเติม)

“สอบท้องถิ่น –  สำรวจอัตราว่าง รอบ 2 (จัดสอบเพิ่มเติม)”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15218 หรือ
ตำแหน่ง: สำรวจอัตราว่าง รอบ 2 (จัดสอบเพิ่มเติม)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีประกาศสำรวจ

เรื่อง สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน

ตามที่ได้แจ้งมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ให้สำรวจความประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่าง ว่าประสงค์จะร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทนหรือไม่ โดยได้ขอความร่วมมือกับจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่าง และมีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทน ส่งคำร้องขอให้ กสถ. โดยให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ให้สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 มีจังหวัดรายงานข้อมูลการร้องขอดังกล่าวมาเพียง 23 จังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 และเป็นไปตามมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดรายงานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทนให้สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 โดยหากไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทน ก็ให้รายงานภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทนเมื่อปี 2556 หากยังไม่มีผู้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ก็อาจขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว75 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 และหากไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ว่าง ก็อาจร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันแทนโดยให้จังหวัดรายงานภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ล่าสุดก็ยังมีการเรียกใช้บัญชีจนหลายบัญชีที่ยังมีเหลือก็เริ่มหมดลง ติดตามกันต่อไป^^

สมัครงาน สอบท้องถิ่น งานราชการ สอบท้องถิ่น รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น 2557 สอบ สอบท้องถิ่น 57 สอบท้องถิ่น เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  สอบท้องถิ่น :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments