Categories
รายงานพิเศษ

คสช. –  เพิ่มเงินเดือน ขรก. 8%+สิทธิบำเหน็จบำนาญ

“คสช. –  เพิ่มเงินเดือน ขรก. 8%+สิทธิบำเหน็จบำนาญ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14810 หรือ
ตำแหน่ง: เพิ่มเงินเดือน ขรก. 8%+สิทธิบำเหน็จบำนาญ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้า คสช. ได้สั่งการให้ฝ่ายกิจการพิเศษ ประชุมหารือแนวทางการพิจารณาปรับค่าตอบแทนต่าง ๆ ทั้งเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาทำการ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ทั้งระบบ โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นประธานในที่ประชุม

แหล่งข่าว กล่าวว่า ผลการประชุมสรุปว่า จะปรับฐานอัตราเงินเดือนทั้งระบบ เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 8 ของฐานอัตราเงินเดือนเดิม โดยคำนวณวงเงินงบประมาณในรอบ 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่ความเหมาะสม และกำหนดเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ชั้นผู้น้อย โดยไม่ปรับเพิ่มเงินเดือน เพื่อมิให้กระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจระดับชาติ

“จากเดิมกำหนดกรอบเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท โดยเมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท แต่ไม่สูงกว่า 12,285 บาท ปรับเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท โดยเมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท หรือไม่สูงกว่า 13,285 บาท และให้แต่ละส่วนราชการไปคิดคำนวณวงเงินงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการ โดยได้แจ้งผลการคำนวณให้กรมบัญชีกลางทราบ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาแล้ว”

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ยังไม่พอ!!

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.และหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันที่ 1 ส.ค. 2557 ว่า ขณะนี้ คสช. ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติรวม 12 ฉบับ ที่จะเสนอเข้าสู่ สนช.ได้ทันทีที่มีการเปิดประชุมสภา เช่น ร่าง พ.ร.บ. การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 เพื่อให้ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) สามารถกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อช่วยเหลือลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการและผู้รับบำนาญ ซึ่งเป็นสมาชิก กบข. ในการดำรงชีวิตในระยะยาว ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม แก้ไขให้ขยายขอบเขตการบังคับใช้ให้ครอบคลุมลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ร่าง พรบ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยให้มีคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินการให้ความคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและให้จัดตั้งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและดูแลคนไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ เป็นต้น

สมัครงาน คสช. งานราชการ คสช. รับสมัคร สอบ คสช. 2557 สอบ คสช. 57 คสช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  คสช. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments