Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 3 -18 ก.ค. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

"กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 3 -18 ก.ค. 2557  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14285 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,300
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 18 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,300 บาท
ลักษณะของงาน : ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประสานงานและติดตามการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหามลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างน้อย ๒ แหล่งที่กำหนดตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
๒. สนับสนุนการปฏิบัติงานในการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมแก่แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีศูนย์ช่วยเหลือฯ เปิดให้บริการ
๓. การจัดทำกลไกหรือระบบเพื่อหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ปัญหา อุปสรรค และกรณีศึกษา ระหว่างเครือข่าย และศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และรวบรวมเป็นข้อมูลในฐานข้อมูลองค์ความรู้ใน ?ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมาย (CAC Information Center)?
๔. ดำเนินการจัดทำเครือข่ายทางวิชาการ และเครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
๕. ดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ของศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
๖. สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการ SCP4LCE ในการจัดทำเกณฑ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๗. จัดทำรายงานเสนอผลการดำเนินงานการสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ดำเนินการ
คุณสมบัติ : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
๒. มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
๔. มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติดี สุขภาพแข็งแรง
๕. อุทิศเวลาว่างให้ประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นส่วนใหญ่
๖. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office และสามารถจัดทำรายงานพร้อมประเมินผลการดำเนินงานได้
๗. ไม่เคยกระทำความผิดอาญามาก่อน (แต่ไม่รวมถึงการกระทำความผิดโดยประมาทหรือการกระทำที่มีความผิดลหุโทษ)
๘. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
วิธีสมัคร : ทาง E-mail : jeeraporn.t@pcd.go.th
ผู้ประสานงาน : นางสาวจีฬาภรณ์ ไทยขำ [jeeraporn(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 022982084

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2557 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 57 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments