Categories
งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 30 ม.ค. -12 ก.พ. 2557  ,นักวิชาการศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

"มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 30 ม.ค. -12 ก.พ. 2557  ,นักวิชาการศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน "

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12574 หรือ
ตำแหน่ง: ,นักวิชาการศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ม.ค. – 12 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำกองนโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
1. วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือ
โครงการ ติดตามประมวลผล การดำเนินงานตามแผน โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสามารถจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในงานที่เกี่ยวข้องได้
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสารด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถ
ถ่ายทอด และนำเสนอ
5. ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
6. มีความสามารถในด้านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ทักษะ
2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน – ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– สมรรถนะ
3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ สอบได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ประจำงานประกันคุณภาพการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการประกันคุณภาพการศึกษา หรือ สาขาการวิจัย
การศึกษา หรือสาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา หรือคณิตศาสตร์ หรือสาขาสถิติ หรือสาขาสถิติการศึกษา หรือรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือวิจัยสังคมศาสตร์ หรือวิจัยทางด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษา
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิจัยเป็นนักวิจัย หรือผู้ช่วยวิจัย และมีประสบการณ์การประเมิน
โครงการโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
3. มีความสามารถในงานการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ SPSS/PC+ หรือ PSPP ได้เป็นอย่างดี
4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
1. บริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. บริหารระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. บริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปหาเหตุผลในงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาตัวบ่งชี้และจัดทำรายงานประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอก
5. การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
6. เผยแพร่งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ทักษะ
2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน – ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– สมรรถนะ
3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ สอบได้ 

สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานราชการ สกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัคร สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2557 สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 57 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ที่งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 10 ชั้น 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments