Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลตำบลคำตากล้า (สกลนคร) เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 3 -21 ก.พ. 2557  ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ,นักผังเมือง

"เทศบาลตำบลคำตากล้า (สกลนคร) เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 3 -21 ก.พ. 2557  ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ,นักผังเมือง"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12546 หรือ
ตำแหน่ง: ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ,นักผังเมือง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,860+
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 21 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศเทศบาลตำบลคำตากล้า

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและตำแหน่งนักผังเมือง ระดับ ๓-๕

************************************************

ด้วยเทศบาลตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่สอบคัดเลือก

๑.๑ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓-๕ จำนวน ๑ อัตรา

1.2 นักผังเมือง ระดับ ๓-๕ จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้

๒.๑ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓-๕

๒.๑.๑. ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ระดับ ๒

๒.๑.๒ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๒.๑.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น 11,860 บาท

2.2 นักผังเมือง ระดับ 3-5

๒.๑.๑. ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ

ระดับ ๒

๒.๑.๒ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางผังเมือง สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๒.๑.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น 11,860 บาท

3.การสมัคร และสถานที่สอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ให้ขอใบสมัครสอบได้โดย/ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ให้ขอใบสมัครสอบได้โดย ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่ http://www.tessabankhamtakla.comและส่งใบสมัครทางไปรษณีย์พร้อมธนาณัติค่าสมัคร สั่งจ่าย “เทศบาลตำบลคำตากล้า”หรือสมัคร ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า เลขที่ ๒62 หมู่ที่ ๑1 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์๒๕๕7 – 21 กุมภาพันธ์๒๕๕7 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดเวลาราชการ) (โทรศัพท์๐-๔๒๗๙-๖๐๔๓ ,084-4532582) โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนในตำแหน่งที่รับสมัครนั้น

๑. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องแนบพร้อมใบสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก สามรถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัคร และโดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมธนาณัติค่าสมัคร สั่งจ่าย “เทศบาลตำบลคำตากล้า”หรือสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับดังต่อไปนี้

๑.) ใบสมัครสอบคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๒) จำนวน ๑ ชุด

๒.) รูปถ่ายแบบเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว(ถ่ายไว้ไม่เกิน๖ เดือนนับถึงวันรับสมัคร) จำนวน ๓ แผ่น

๓.) สำเนาประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครสอบคัดเลือก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ จำนวน ๑ ชุด

๔.) สำเนาบัตรประตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาลสามัญ) จำนวน ๑ ฉบับ

๕.) หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ (เอกสารหมายเลข ๓) จำนวน ๑ ชุด

๖.) สำเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก จำนวน ๑ ชุด

๗.)ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ

๘.) แบบประเมินบุคคล (เอกสารหมายเลข ๔) จำนวน ๑ ฉบับ

๙.) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว- ชื่อสกุล โดยให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องไว้ด้วย จำนวน ๑ ฉบับ สำหรับการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเทศบาลตำบลคำตากล้า จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

๒. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก คนละ ๒๐๐ บาท เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกจะไม่คืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกแล้ว

๓. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )

ทดสอบความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองการบังคับบัญชา การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับทั่วๆไป ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน นโยบายและแผนต่างๆของส่วนราชการที่สังกัดและอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง /

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้นโดยเฉพาะ โดยวิธีสอบข้อเขียนหรือทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านตำแหน่งต่างๆ ตามที่กำหนดในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนดโดยการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจนำผลการประเมินของผู้บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

เทศบาลตำบลคำตากล้า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร และทางเว็ปไซต์ http://www.tessabankhamtakla.com

๕. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร และทางเว็ปไซต์ http://www.tessabankhamtakla.com

๙ การแต่งกายเข้าสอบคัดเลือกผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีคอพับ ในวันที่สอบคัดเลือกและให้นำบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาลและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบไปแสดงตัวในวันสอบคัดเลือกด้วย

๑๐ เกณฑ์การตัดสินว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ผู้เข้าสอบคัดเลือกได้ต้องเป็นผู้สอบได้รับคะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้สอบที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือก ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง

ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลคำตากล้า ตามลำดับที่ในประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายปริญญา นิกาพฤกษ์)


ภาคผนวก ก.

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลคำตากล้า

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักผังเมือง ระดับ ๓-๕

*************************************************

ชื่อตำแหน่ง นักผังเมือง

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการผังเมือง ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวางผังเมืองทั้งผังภาคผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งเสนอมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาผังเมือง ช่วยนักผังเมืองระดับสูงศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทางผังเมือง สถาปัตยกรรมวิศวกรรม เศรษฐกิจและสังคม สถิติเกี่ยวกับประชากร การใช้ที่ดินในประเทศต่างๆ เพื่อคำนวณ ร่างแบบออกแบบ เขียนแบบ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดประมาณราคาเกี่ยวกับการวางผังสาธารณูปโภคสาธารณูปการการคมนาคมและการขนส่ง สถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ สถาบันราชการ โรงเรียน เพื่อการวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางผังเมืองระดับต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางผังเมือง สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


ภาคผนวก ก.

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลคำตากล้า

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและตำแหน่งนักผังเมือง ระดับ ๓-๕

*************************************************

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนและโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย แผนงานเทศบาล แผนงานเมืองพัทยา แผนงานจังหวัดและโครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

สมัครงาน เทศบาลตำบลคำตากล้า (สกลนคร) งานราชการ สกลนคร เทศบาลตำบลคำตากล้า (สกลนคร) รับสมัคร สอบ เทศบาลตำบลคำตากล้า (สกลนคร) 2557 สอบ เทศบาลตำบลคำตากล้า (สกลนคร) 57 เทศบาลตำบลคำตากล้า (สกลนคร) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ เทศบาลตำบลคำตากล้า (สกลนคร) :ไปรษณีย์  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ก.พ. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments