Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ รายงานพิเศษ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น 2556 แต่ละตำแหน่งสอบอะไรบ้างมาดูกัน!!

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556
(แนบท้ำยประกำศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2556)
……………………………………………………………….
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่ำนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.) ตามเกณฑ์ในประกำศรับสมัคร แล้ว มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่งดังนี้
๑.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไป ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่ำง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
1.๒ วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอานจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจำรณำเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่ำงๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
1.๓ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
3.6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.8 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3.9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– 2 –
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งที่สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้
2.1 ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑
1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
5.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

2.เจ้าหน้าที่ทะเบียน 1
1.พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร พ.ศ.2550 5.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

3.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
3.ความรู้ด้านการพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการ
4.การบันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
5.ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์
6.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)
7.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง ที่สมัครสอบ

– 3 –
4.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
3.หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
4.ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์
5.ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน
6.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

5.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
๒.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

6.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘
6.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

7.เจ้าหน้าที่พัสดุ 1
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

8.เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 1
1.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
– 4 –
9.ช่างเขียนแบบ 1
๑.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕4๘
๓.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

10.ช่างเครื่องกล 1
1.ความรู้ทางด้านการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
2.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

11.ช่างไฟฟ้า 1
1.ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า
2.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

12.ช่างโยธา 1
๑.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕4๘
3.ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา การบริหารงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง
4.ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง
5.ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และคอนกรีตเทคโนโลยี
6.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

13.ข่ำงสารวจ 1
1.การคำนวณและเขียนแผนที่ การคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด
๒.การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดำวเทียบเบื้องต้น(GPS)
๓.การคำนวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ
๔.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS)
๕.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

14.เจ้าหน้าที่การประปา 1
1.ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา รวมทั้งการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
2.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
– 5 –
2.2 ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒

1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
5.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง ที่สมัครสอบ

2.เจ้าพนักงานทะเบียน 2
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 3.กฎกระทรวงกำหนดการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2547 4.กฎกระทรวงกำหนดให้คนต่ำงด้าวปฎิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2548 5.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร พ.ศ.2550 6.พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 7.พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

3.ทันตสาธารณสุข 2
1.ความรู้เกี่ยวกับการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข
2.การเตรียม การดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
3.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

4.เจ้าพนักงานธุรการ 2
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล) 4.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
– 6 –
5.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
๒.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

6.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘
5.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

7.เจ้าพนักงานพัสดุ 2
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

8.เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
3.พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
4.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

9.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2
1.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
๔.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
– 7 –
10. นายช่างเขียนแบบ 2
๑.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

11.นายช่างเครื่องยนต์ 2
1.ความรู้ทางด้านการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
2.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

12.นายช่างไฟฟ้า 2
1.ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า
2.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

13.นายช่างโยธา 2
๑.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
3.ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา การบริหารงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง
4.ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง
5.ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และคอนกรีตเทคโนโลยี
6.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

14.นายช่างสารวจ 2
1.การคำนวณและเขียนแผนที่ การคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด
๒.การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดำวเทียบเบื้องต้น (GPS)
๓.การคำนวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ
๔.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS)
๕.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
– 8 –

15.สัตวแพทย์ 2
1.พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ำสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. ๒๕๓๕
2.พระราชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตว์แพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

16.เจ้าพนักงานการประปา 2
1.ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา รวมทั้งการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
2.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
– 9 –
2.3 ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓

1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ายวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
6.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535
3.พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 4.พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 5.กฎกระทรวงกำหนดการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2547 6.กฎกระทรวงกำหนดให้คนต่ำงด้าวปฎิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2548 7.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร พ.ศ.2550
8.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

3.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3
1.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
2.พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
3.อุปกรณ์นำข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล 4.ซอฟต์แวร์และการจัดการข้อมูล 5.ระบบสารสนเทศ 6.เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ำย
7.ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์
8.การเขียนชุดคำสั่งสำหรับใข้งาน
9.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
– 10 –
4.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
3.ความรู้ในการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ
4.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

5.นักผังเมือง 3
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวำงผังเมือง ทั้งผังภาค ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ
4.ความรู้ในการคำนวณ ร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ การกำหนดรายละเอียดประมาณราคา
5.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

6.นักพัฒนาชุมชน 3
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘
5.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

7.นักวิชาการเกษตร 3
1.,ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
2.ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
3.ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
4.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
– 11 –

8.นักวิชาการเงินและบัญชี 3
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
3.พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔
4.พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.พระราชบัญญัติภาษีป้ำย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6.พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ายวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
11.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

9.นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
3.หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
4.ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์
5.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

10.นักวิชาการศึกษา 3
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
– 12 –
11.นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3
1.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
4.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
5.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
6.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

12.นักวิชาการสาธารณสุข 3
1.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
4.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
5.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

13.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3
1.พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
2.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
4.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
5.กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่หยั่งยืน
6.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
– 13 –
14.นักวิชาการสุขาภิบาล 3
1.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
3.ความรู้ด้านสุขาภิบาล เช่น การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป การอนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน การบำบัดน้ำเสีย การจากัดขยะมูลฝอย การควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค
4.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

15.นักสังคมสงเคราะห์ 3
1.พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖
2.พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และด้านการพัฒนาสังคม
4.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

16
นิติกร 3
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
6.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
7.ความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพำณิชย์
8.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
– 14 –

17.บรรณำรักษ์ 3
1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

18.บุคลากร 3
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
5.พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
6.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

19.พยาบาลวิชาชีพ 3
1.พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

20.วิศวกรโยธา 3
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
4.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖.กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
7.ความรู้ด้านวิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร์
8.ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
9.การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
10.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
– 15 –
21.สถาปนิก 3
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
3.พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543
4.พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.ความรู้งานระบบภายในอาคาร
7.ความรู้โครงสร้างอาคาร และคอนกรีต
8.จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
9.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

22.นักวิชาการพัสดุ 3
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545

23.เจ้าพนักงานเทศกิจ 3
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
4.พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6.พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
7.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
– 16 –
2.4 ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1.ครูผู้ช่วย (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
2.ครูผู้ช่วย (วิชาเอกคณิตศาสตร์)
3.ครูผู้ช่วย (วิชาเอกวิทยาศาสตร์)
4.ครูผู้ช่วย (วิขาเอกเคมี)
5.ครูผู้ช่วย (วิชาเอกฟิสิกส์)
6.ครูผู้ช่วย (วิชาเอกสังคมศึกษา)
7.ครูผู้ช่วย (วิขาเอกพละศึกษา)
8.ครูผู้ช่วย (วิชาเอกศิลปะ)
9.ครูผู้ช่วย (วิชาเอกนำฏศิลป์)
10.ครูผู้ช่วย (วิชาเอกดนตรี)
11.ครูผู้ช่วย (วิชาคอมพิวเตอร์)
12.ครูผู้ช่วย (วิชาเอกปฐมวัย)
13.ครูผู้ช่วย (วิชาเอกประถมศึกษา)
14.ครูผู้ช่วย (วิชาเอกภาษาจีน)
15.ครูผู้ช่วย (วิชาเอกภาษาไทย)
วิชาที่สอบ (ทุกเอก)
1.ความรู้เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.5 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
1.6 จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
1.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรง
2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
2.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.2 หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้
2.3 จิตวิทยาการสอนและการแนะแนว
2.4 การพัฒนาผู้เรียน
2.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.6 การวิจัยทางการศึกษา
2.7 สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.8 การวัดและประเมินผล
3.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
– ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหา กลุ่มวิชา หรือสำขาวิชาเอก

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจำรณำความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
………………………………………………………………………………………………….


<< ลิงค์ที่น่าสนใจ >>


Comments

comments