Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา)P๗ (บัดนี้ – 10 ต.ค. 2556)

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา)P๗
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยีชีวภาพ
– ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– มีประสบการณ์ด้านการประสานงานวิจัย หรือทำงานวิจัยซึ่งสอดคล้องกับวุฒิการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานการสมัคร หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

วิธีการสมัครงาน  ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค :

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๐๙๒ ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments