Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4537 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4537
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4537 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4537
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 30,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา / วิทยาศาสตร์ / การศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีผลการสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ไม่น้อยกว่า 500 หรือเทียบเท่า

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
1.1 ภาระงานสอนขั้นต่ำตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถสอน รายวิชาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มวิชาฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
1.2 ให้คำปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียนของนิสิต ระดับการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1.3 นิเทศการฝึกประสบการณ์การสอนของนิสิตการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปในสถานศึกษา
2. งานบริการวิชาการ
2.1 งานบริการวิชาการ/กิจกรรมทางวิชาการ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา
3. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานกิจกรรมพัฒนานิสิต งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามภาระที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. งานอื่นๆ ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป / คณะวิทยาศาสตร์ / มหาวิทยาลัย มอบหมาย ทั้งนี้ภาระ งานสอน งานผลิตผลงานทางวิชาการ งานบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ตามข้อ 1 – 3 ให้มีสัดส่วนรายละเอียดตามความเห็นชอบของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อรวมภาระงานสอนทั้งสิ้นแล้ว ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยสามารถเดินทางเพื่อทำการสอนได้ทั้งที่วิทยาเขตประสานมิตร วิทยาเขตองครักษ์ และวิทยาเขตอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments