Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 399.-/วัน
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 399 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ส่งเอกสารให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ช่วยงานสารบัญและธุรการทุกอย่าง
3. พิมพ์เอกสาร/จัดทำเอกสาร/ถ่ายเอกสาร
4. ดูแลรับผิดชอบติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น LCD คอมพิวเตอร์ ให้กับผู้ที่มาใช้ห้องประชุมและห้องเรียนของบัณฑิตวิทยาลัยทุกห้อง
5. ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.) ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15644

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments