Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ A-5(วิศวกรรมชีวเวช-ไฟฟ้า)คณะวิศวกรรมศาสตร์ (บัดนี้ – 10 ก.ย. 2556)

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ A-5(วิศวกรรมชีวเวช-ไฟฟ้า)คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:


คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช หรือวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
– มีคะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า ๗๕ คะแนน และ IELTS ไม่น้อยกว่า ๖.๕ คะแนน (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ อาจขอยกเว้นการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล) ผลทดสอบมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานการสมัคร
หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

วิธีการสมัครงาน  จุฬาฯ :

สนใจติดต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๖๓๐๖, ๐-๒๒๑๘-๖๓๑๙ ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments