Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นิติกร,นายช่างโยธา,นักวิชาการศึกษา,ช่างโยธา,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานการเงิน (21 ส.ค. – 13 ก.ย. 2556)

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยนเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ด้วย เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๗/๒๕๕6 เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน จึงประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน ๘ ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง
๑.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้

๑.๑ ตำแหน่งช่างโยธา ๑ จำนวน ๑ อัตรา

๑.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑.๒.๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒.๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒.๓ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒.๔ ตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ จำนวน ๑ อัตรา

๑.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

๑.๓.๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓.๒ ตำแหน่งนิติกร ๓ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓.๓ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๓ จำนวน ๑ อัตรา

ปฏิบัติงานที่: ชัยนาท

วิธีการสมัครงานราชการเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ส.ค. – 13 ก.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 พ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!! | คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คลิกที่นี่

Comments

comments