• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้สอน (7 – 16 ส.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน ปฏิบัติงานที่ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
  อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  (2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษาหรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  (3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งทางคุรุสภาออกให้
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์
  3. ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
  5. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองฯ
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1. ภาค ก ความรู้วิชาการศึกษา หรือวิชาชีพครู 2. ภาค ข ความรู้ความสามารถทั่วไป 3. ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : ข้อเขียน การสัมภาษณ์

  – ทักษะ

  วิธีการประเมิน : –

  – สมรรถนะ

  วิธีการประเมิน : –
  เกณฑ์การประเมิน : การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  ปฏิบัติงานที่: จ.
  วิธีการสมัครงานราชการโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย :

  เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์