โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานเวชสถิติ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (8 – 26 ก.ค. 2556)

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุร

Read more

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าพนักงานเวชวถิติ,นักวิชาการสถิติ,นักจัดการงานทั่วไป (9 – 18 เม.ย. 2556)

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุร

Read more