• งานราชการอื่นๆ

  เมืองพัทยา เปิดรับสมัครสอบ 2 พ.ค. -13 พ.ค. 2559 |รวม 44 อัตรา

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เมืองพัทยา

  “เมืองพัทยา”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34412/ หรือ
  ตำแหน่ง: รวม 44 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 12,850-15,000
  อัตราว่าง: 44
  ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 พ.ค. – 13 พ.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  เมืองพัทยาชลบุรี

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  เมืองพัทยา เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน เมืองพัทยา งานราชการ ชลบุรี เมืองพัทยา รับสมัคร สอบ เมืองพัทยา2559 สอบ เมืองพัทยา 59 เมืองพัทยา เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง เมืองพัทยา :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง เมืองพัทยา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ |

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

  เมืองพัทยา เปิดรับสมัครสอบ  พนักงานจ้างตามภารกิจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยสถาปนิก,ผู้ช่วยวิศวกรโยธา,ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ, (3 – 18 ธ.ค. 2556)

  "เมืองพัทยา" เปิดรับสมัครสอบ

  【★】
  ตำแหน่ง: พนักงานจ้างตามภารกิจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยสถาปนิก,ผู้ช่วยวิศวกรโยธา,ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,
  ระดับการศึกษา: -ไม่ระบุ-  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 18 ธ.ค. 2556
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา

  ด้วย เมืองพัทยามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ เมืองพัทยา ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1.ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง

  1.1 ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ

  ตำแหน่งของผู้มีคุณวุฒิ

  ตำแหน่งที่รับสมัคร

  – ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

  – ผู้ช่วยสถาปนิก 2 อัตรา

  – ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 2 อัตรา

  – ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา

  – ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 2 อัตรา

  – ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 3 อัตรา

  – ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 4 อัตรา

  – ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 อัตรา

  – ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา

  – ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา

  – ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา

  – ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

  – ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

  ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

  ตำแหน่งที่รับสมัคร

  – ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พยาบาล 1 อัตรา

  – แม่บ้าน 1 อัตรา

  – พนักงานดับเพลิง 8 อัตรา

  – เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเล 4 อัตรา

  – นายท้ายเรือยนต์ 3 อัตรา

  – พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา

  – ผู้ช่วยช่างไม้ 1 อัตรา

  – ผู้ช่วยช่างประปา 1 อัตรา

  – ผู้ช่วยช่างระบบไฟฟ้า 1 อัตรา

  1.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

  ตำแหน่งที่รับสมัคร

  – คนงาน 23 อัตรา

  – พนักงานขับรถยนต์ 18 อัตรา

  – พนักงานเทศกิจ 10 อัตรา

  – พนักงานดับเพลิง 3 อัตรา

  – พนักงานวิทยุ 1 อัตรา

  – คนสวน 7 อัตรา

  – คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ 1 อัตรา

  2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร

  2.1 คุณสมบัติทั่วไป

  1. มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี ในวันรับสมัคร

  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต

  ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะ

  ต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเมืองพัทยา

  4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ

  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองใด

  5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น

  6. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะการกระทำผิดทางอาญา

  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

  7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

  หน่วยงานอื่นของรัฐ

  8. ไม่เป็นข้าราชการหรือลุกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหรือลูกจ้างของ

  หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย

  เอกสารหลักฐานในการสมัคร

  (1) ใบสมัครเข้าทำงาน (ขอรับได้ที่ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง)

  (2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) จำนวน 3 รูป

  (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

  (4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

  (5) สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียบแสดงผลการเรียน(ฉบับภาษาไทย) จำนวน 1 ฉบับ

  (6) สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

  (7) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป (สำหรับตำแหน่ง ผู้มีทักษะ)
   


  วิธีการสมัครงาน  เมืองพัทยา :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัคร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ คนละ 100บาท และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป คนละ 50 บาท ด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 18 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3126 ตามวันและเวลาราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!