• งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 58 อัตรา (2 – 28 พ.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต

  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2556
  ……………………………………………….

  ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2556

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 47 และ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้

  1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

  1.1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 58 อัตรา ในรายวิชา ดังนี้

  1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๙ อัตรา
  2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๕ อัตรา
  3) สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑๐ อัตรา
  4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
  5) สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๖ อัตรา
  6) สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา
  7) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
  8) สาขาวิชานาฎศิลป์ จำนวน ๕ อัตรา
  9) สาขาวิชาดนตรีไทย จำนวน 2 อัตรา
  10) สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน ๕ อัตรา
  11) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา
  12) สาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  13) สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 2 อัตรา
  14) สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
  15) สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  /-2 คุณสมบัติ
  อ่านต่อหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัคร สอบครูเทศบาล 57 อัตรา

  เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัคร สอบครู เทศบาล

  ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครู เทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2555

  ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2555

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 47 และ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครู เทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้

  1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
  1.1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 57 อัตรา ในรายวิชา ดังนี้
  1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา
  2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
  3) สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 9 อัตรา
  4)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
  5)สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 5 อัตรา
  6) สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา
  7) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
  8) สาขาวิชานาฎศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
  9) สาขาวิชาดนตรีไทย จำนวน 2 อัตรา
  10) สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 4 อัตรา
  11) สาขาวิชาวัดผล จำนวน 1 อัตรา
  12) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
  13) สาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  14) สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
  15) สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 2 อัตรา
  16) สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
  17) สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

  รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2555

  ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบครู