• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -10 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน SME Loan Factory (Admin)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  “ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -10 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน SME Loan Factory (Admin)”

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12342/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน SME Loan Factory (Admin)
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: อาคารสาขาเอกมัย
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดสายงาน ธุรกิจขนาดกลาง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบายของธนาคาร
  • ติดตามงาน รวบรวม และกรองงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร SME Loan Factory
  • ดูแลการประเมินผลงานประจำปี งานด้านทะเบียนสารบรรณ การจัดทำงบประมาณ การเบิกค่าใช้จ่าย การพนักงาน และงานธุรการต่างๆ ของหน่วยงาน SME Loan Factory
  • ดูแลการจัดเก็บเอกสารสินเชื่อและเอกสาร ต่างๆ ควบคุมการใช้และดูแลทรัพย์สินของสำนักงานธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบธนาคาร ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริการ รวมทั้งดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน SME Loan Factory

   

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการ งานทะเบียน งบประมาณ และงานการพนักงาน
  • มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
  • มีความรู้ในระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร และมีประสบการณ์การทำงานในสายงานธนาคาร 1-2 ปี

   

  การคัดเลือก

  ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

   

  การรับสมัคร

  กรอกใบสมัครทางเว็บไซด์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557

   

  การประกาศผลการคัดเลือก

  ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

  ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

   

            คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

  การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

   

  เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

  • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
  • Chrome

  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

  ฝากประชาสัมพันธ์