Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.ไกรนอก จ.สุโขทัย เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ช่างโยธา,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเกษตร,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 – 25 ต.ค. 2556)

อบต.ไกรนอก จ.สุโขทัย เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง: […]