• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 ก.พ. -22 ก.พ. 2560

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

  ลิงค์: https://iqepi.com/37262/ หรือ
  ตำแหน่ง: หัวหน้าส่วนตรวจสอบ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ก.พ. – 22 ก.พ. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)กรุงเทพมหานคร

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

  ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่

  ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
  เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
  —————————

  ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

  คุณสมบัติทั่วไป
  มีสัญชาติไทย
  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างใน   ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
  ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ เกรด 9

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
  • คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท   สาขาการบัญชี  การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์   และเรียนวิชาด้านการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  • มีความรู้และทักษะในการใช้งาน  Microsoft  Office  เช่น Word / Excel / Power Point / Visio  และเครื่องมือ IT        ด้าน ฐานข้อมูล  เช่น  SQL เป็นต้น  เพื่อช่วยในการวิเคราะห์งานที่ต้องทำการตรวจสอบ
  • มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายในสถาบันการเงินหรือตรวจสอบสถาบันการเงิน   หรือ มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีมาไม่น้อยกว่า 7 ปี
  • มีวุฒิบัตรวิชาชีพ CPA  หรือ มีวุฒิบัตร Certificate of Internal Auditor (CIA), Certificate Professional Internal Auditors of Thailand (CPIAT) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา  (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

  สำเนาบัตรประชาชน
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
  หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
  ใบสำคัญทางทหาร คือ สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  หรือทะเบียนสมรส  หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น
  กำหนดการรับสมัคร
  ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11  อาคาร 2   เลขที่ 63   ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310  โทรศัพท์  0 2202 1268 และ 0 2202 1246   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)  ในเวลาทำการ   ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)
  ทั้งนี้  ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ณ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์   สำนักงานใหญ่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือ  www.ghbank.co.th  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

  ประกาศ ณ วันที่   6   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  สมัครงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) งานราชการ กรุงเทพมหานคร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับสมัคร สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)2560 สอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 60 ehenbook.com ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 ก.พ. 2560

  ฝากประชาสัมพันธ์