Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.หนองบัว เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างโยธา,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานชุมชน (24 ก.ค. – 14 ส.ค. 2556)

อบต.หนองบัวเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 ประกาศองค์การ […]