• งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ต.ค. -11 ต.ค. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  “สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36136/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
  อัตราเงินเดือน: 21,000-23,100
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ต.ค. – 11 ต.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรุงเทพมหานคร

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 21,000-23,100 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาเอกสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) รวบรวม วิเคราะห์ ประสาน และประมวลนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผล ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
  (๒) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์และติดตามผล
  (๓) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  (๔) ประสานการทำงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ ในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  (๕) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการปฏิรูปประเทศ การบริหารราชการแผ่นดิน สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  เงื่อนไข : ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

  สมัครงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคร สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี2559 สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 59 ehenbook.com สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ย. -12 ก.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  “สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35853/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ย. – 12 ก.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรุงเทพมหานคร

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านโยธา ก่อสร้าง หรือสุขาภิบาล
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาล งานบำรุงรักษา งานบูรณะซ่อมแซม งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโยธา และโครงสร้างพื้นฐานตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๓. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล ๔. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ปรนัยและอัตนัย)

  – ทักษะ
  – ความรู้เกี่ยวกับด้านโยธา ก่อสร้าง หรือสุขาภิบาล (อัตนัย) – ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการทั่วไป (อัตนัย) – ความรู้เกี่ยวกับงานด้านบริหารงานสารบรรณและพัสดุ (ปรนัย)
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ – ความรู้ทั่วไป – มนุษยสัมพันธ์ – การสื่อสาร – ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  – สมรรถนะ
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ จะไม่นำคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มานับรวมในการจัดลำดับขึ้นบัญชี หากได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มากกว่าอยู่ในลำดับต้น และหากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับต้น

  สมัครงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคร สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี2559 สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 59 ehenbook.com สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 เม.ย. -26 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  “สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34160/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 เม.ย. – 26 เม.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรุงเทพมหานคร

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดระบบและเขียน คำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ทดสอบความ ถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไขระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1. ความรู้ในการเขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 3. ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 4. ความรู้ความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (อัตนัย)

  – ทักษะ
  ความรู้ทั่วไป ความรู้่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร ความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  – สมรรถนะ
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องได้คะแนนในการประเมินฯ คร้ังที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะไม่นำคะแนนในการประเมินฯ คร้ังที่ 1 มานับรวมในการจัดลำดับขึ้นบัญชี หากได้คะแนนภาคความรู้ฯ คร้ังที่ 2 เท่ากัน ให้ผู้ได้รับคะแนนประเมินฯ คร้ังที่ 1 มากกว่าอยู่ในลำดับต้น และหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับต้น

  สมัครงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคร สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี2559 สอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 59 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานพิธีการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (25 พ.ย. – 29 พ.ย. 2556)

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานพิธีการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 9,960-15,960
  อัตราว่าง: 5
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ย. – 29 พ.ย. 2556
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานพิธีการ
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพิธีการ เช่น ติดต่อประสานงานในโครงการต่าง ๆ เตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรี ภารกิจนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพิธีการ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  ความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านงานพิธีการ มนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสาร และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  – สมรรถนะ


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนศึกษา ควบคุมและใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย เลือกเตรียมและควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดง การบรรยาย นิทรรศการ และการเผยแพร่ ฯลฯ

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้เกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดระบบ และเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ทดสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้เกี่ยวกับงานด้านระบบคอมพิวเตอร์
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
  อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นแก้ไขปัญหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและแม่ข่าย ดูแลระบบเครือข่ายและเฝ้าระวังการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยคอยดูสัณญาณแสดงเหตุขัดข้องขณะทำงาน รายงานเหตุขัดข้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้เกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ มนุษยสัมพันธ์ การสือสาร และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์


  เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และจะต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 26 ชั้น 2 สำนักบริหารกลาง สำนักงนาเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 06 ธ.ค. 2556
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ,เจ้าพนักงานธุรการ (26 – 30 ส.ค. 2556)

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
  อัตราเงินเดือน : 9960 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และงานบริการ ทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล ฯลฯ

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน ทดสอบปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
  อัตราเงินเดือน : 9960 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (๑) มีสัญชาติไทย
  (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  (๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนการติดตั้ง ดูแล สำรวจครุภัณฑ์ ด้านสารสนเทศ งานพิมพ์เอกสาร การป้องฐานข้อมูล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ๑. มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ๒. มีความรู้ความสามารถในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ๔. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  วิธีการประเมิน : ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ข้อเขียนและปฏิบัติ) -ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ – ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) – ความรู้ทั่วไป – มนุษยสัมพันธ์ – การสื่อสาร – ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

  ปฏิบัติงานที่:

  วิธีการสมัครงานราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2288 4000 ต่อ 4816-7

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 – 30 ส.ค. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 5 ก.ย. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา),เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (16 – 27 พ.ค. 2556)

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

  อัตราเงินเดือน : 9960 บาท

  ประเภท : บริการ

  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

  ระดับการศึกษา : ปวช.

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางช่างไฟฟ้า ช่างภาพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และวิจิตรศิลป์

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม ฝึกอบรม หรือนิทรรศการของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ เช่นเครื่องฉาย Projector เครื่องฉายภาพนิ่งฯ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  -ความรู้เกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนศึกษา – ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ

  -ความรู้ทั่วไป -มนุษยสัมพันธ์ -การสื่อสาร -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  – สมรรถนะ

  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ซึ่งผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะต้องได้คะแนนในการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะไม่นำคะแนนในการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) มานับรวมในการจัดลำดับขึ้นบัญชี หากได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับต้น และหากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับต้น


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

  อัตราเงินเดือน : 15960 บาท

  ประเภท : บริหารทั่วไป

  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านโยธา ก่อสร้าง และสุขาภิบาล

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานระบบสุขาภิบาล งานบำรุงรักษา งานบูรณะซ่อมแซม งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโยธาฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  -ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการทั่วไป -ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานสารบรรณและพัสดุ -ความรู้เกี่ยวกับด้านโยธา และก่อสร้าง

  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ

  -ความรู้ทั่วไป -มนุษยสัมพันธ์ -การสื่อสาร -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  – สมรรถนะ

  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ซึ่งผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะต้องได้คะแนนในการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะไม่นำคะแนนในการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) มานับรวมในการจัดลำดับขึ้นบัญชี หากได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับต้น และหากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับต้น


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  อัตราเงินเดือน : 15960 บาท

  ประเภท : บริหารทั่วไป

  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง

  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบริหาร สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่นงานธุรการ งานจัดระบบงานฯ หรือปฏิบัติงานเลขานุการเช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

  – ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการทั่วไป – ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานสารบรรณและพัสดุ – ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง

  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ

  -ความรู้ทั่วไป -มนุษย์สัมพันธ์ -การสื่อสาร -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  – สมรรถนะ

  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ซึ่งผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะต้องได้คะแนนในการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะไม่นำคะแนนในการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) มานับรวมในการจัดลำดับขึ้นบัญชี หากได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับต้น และหากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับต้น

  วิธีการสมัครงานราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 พ.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่นี่

  635036186020539908_page_1

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี (21 มี.ค. – 11 เม.ย. 2556)

  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านแผนงาน งบประมาณ การเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  1. ด้านการปฏิบัติการ
  1) จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
  2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
  3) จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
  4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
  5) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
  6) ถ่ายทอดความรู้ด้านแผนงาน งบประมาณ การเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
  2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3. ด้านการประสานงาน
  1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ด้านการบริการ
  1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ การเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
  2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานแผนงาน งบประมาณ การเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
  5. ปฏิบัติงานอื่น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
  เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่นี่