• งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 มี.ค. -21 เม.ย. 2559 |เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สำนักงาน

  “สำนักงาน ก.พ.”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34113/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  ระดับการศึกษา: ปวส.  
  อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มี.ค. – 21 เม.ย. 2559
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**  สำนักงาน ก.พ.กรุงเทพมหานคร

  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ

  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ลงทะเบียนรับหนังสือจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ส่งมาในรูปเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงาน ก.พ.
  2. ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
  ทักษะ/สมรรถนะ : ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดย
  1. ทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้ Microsoft Word และ Microsoft Internet Explorer โดยการทดสอบปฏิบัติ (ผลการทดสอบจะไม่มีผลเป็นคะแนนแต่จะนำไปใช้ประกอบการสัมภาษณ์)
  2. สอบสัมภาษณ์ โดยมุ่งเน้นวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติต่อการรับราชการ และปฏิภาณไหวพริบ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  เงื่อนไข : ผู้สมัครต้องมีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายเท่านั้น

  สมัครงาน สำนักงาน ก.พ. งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.พ. รับสมัคร สอบ สำนักงาน ก.พ.2559 สอบ สำนักงาน ก.พ. 59 สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงาน ก.พ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ |

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบรับทุนการศึกษา รวม 46 ทุน (บัดนี้ – 28 ส.ค. 2556)

  สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบรับทุน 2556

  สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนต่างๆ

  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดไว้เป็นส่วนกลาง ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) จำนวน 2 ทุน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 9 ทุน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วงยงานรัฐ ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 18 ทุน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 4 ทุน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 6 ทุน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 3 ทุน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 1 ทุน

  วิธีการสมัครสอบรับทุน สำนักงาน ก.พ. :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ส.ค. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 ก.ย. 2556

  สมัครสอบ คลิกที่นี่

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (24 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2556)

  สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
  ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิ ปริญญาโท)
  อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับวุฒิปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ
  – เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  1. ด้านการปฏิบัติการ
  (1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบการจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
  (2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
  (3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึง การวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
  (4) ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
  (5) ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
  (6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
  (7) ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง

  2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3. ด้านการประสานงาน
  (1) ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีมงาน ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  (2) อธิบายการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  4. ด้านการบริการ
  (1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  (2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
  (3) ดำเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
  2. วิชาภาษาอังกฤษ
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่รับโอน

  วิธีการสมัครงานราชการสำนักงาน ก.พ. :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

  เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

  โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 6313-6330

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ก.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!