• งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ต.ค. -6 ม.ค. 2560 |นักพัฒนาระบบราชการ

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สำนักงาน

  “สำนักงาน ก.พ.ร.”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36317/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโท,ปริญญาเอก
  อัตราเงินเดือน: 0-0
  อัตราว่าง: 50
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ต.ค. – 6 ม.ค. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  สำนักงาน ก.พ.ร.กรุงเทพมหานคร

  สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ

  สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 11 จำนวน 50 ตำแหน่ง ระหว่าง 25 ต.ค.59 – 6 ม.ค.60 ติดต่อ 0 2356 9999 , 0 2141 9015-18 รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.opdc.go.th/

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  สมัครงาน สำนักงาน ก.พ.ร. งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัคร สอบ สำนักงาน ก.พ.ร.2559 สอบ สำนักงาน ก.พ.ร. 59 ehenbook.com สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. :ตนเอง,อินเตอร์เน็ต,ไปรษณีย์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ม.ค. 2560
  สอบวันที่: 21 ม.ค. 2560
  ประกาศผลสอบ: 30 ม.ค. 2560

  ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงาน ก.พ.ร. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร | ไฟล์แนบ 1 | 2 |

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (28 ส.ค. – 11 ก.ย. 2556)

  สำนักงาน ก.พ.ร.เปิดรับสมัครสอบ 1


  ประกาศ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ

               สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ       จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ                         จำนวน  2  อัตรา
  (ฝ่ายโครงการของสำนักงาน ก.พ.ร.)

      2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ
  3. เป็นผู้เลื่อมใสด้วยความบริสุทธิ์ใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
  4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพรรคการเมือง
  5. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  7. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  8. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  9. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการน่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏ                   อาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
  10. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
  11. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ             12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

         สถานที่รับสมัคร
  สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
  เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909 ในวันและเวลาราชการ
  หรือ E-mail :  nattarat.s@igpthai.org

   

   

  ประกาศ   ณ  วันที่  28   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556

  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราว่าง: 2
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  วิธีการสมัครงาน1 สำนักงาน ก.พ.ร. :

  สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ส.ค. – 11 ก.ย. 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 ก.ย. 2556
  สอบวันที่: กำหนดให้ทราบภายหลัง  2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  ดาวน์โหลดใบสมัคร สำนักงาน ก.พ.ร. คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (19 ส.ค. – 2 ก.ย. 2556)

  สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ

  สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้

  ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา

  2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

  2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
  3. เป็นผู้เลื่อมใสด้วยความบริสุทธิ์ใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
  4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพรรคการเมือง
  5. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  7. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  8. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  9. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการน่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน ระยะที่ปรากฏ อาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
  10.ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
  11.ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  12.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
  ดาวน์โหลดใบสมัคร

  สถานที่รับสมัคร
  สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
  เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ 02 143 7908 โทรสาร 02 143 7909 ในวันและเวลาราชการ
  หรือ E-mail : nattarat.s@igpthai.org

  ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

  ปฏิบัติงานที่:

  วิธีการสมัครงานราชการสำนักงาน ก.พ.ร.  :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ส.ค. – 2 ก.ย. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 3 ก.ย. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นปร. รุ่นที่ 8 ( – พ.ย. 2556)

  สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
  Public Service Executive Development Program (PSED)

  สำนักงาน ก.พ.ร. จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 60 ตำแหน่ง นปร. รุ่นที่ 8 ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2556

  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ หรือ ปริญญาเอกทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร

  หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

  1. รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารด้านหน้าด้านเดียว) หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน)
  3. สำเนา ก.พ. 7 หรือหลักฐานอื่นที่เกีย่วกับประวัติการรับราชการ (กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ)
  4. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  5. สำเนาใบแสดงผลการสอบ TOEFL และ/หรือ IELTS (ถ้ามี)
  6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)

  ปฏิบัติงานที่:

  วิธีการสมัครงานราชการสำนักงาน ก.พ.ร.  :

  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • โครงการ นปร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โทร.2141 9017-8 เว็บไซต์ http://www.igpthai.org
  • สำนักงาน ก.พ.ร. โทร 0 2356 9999 ต่อ 8838, 8842, 9937 เว็บไซต์ http://www.opdc.go.th

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: – พ.ย. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 31 ส.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556