• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ (4 – 10 ก.ย. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
  ระดับการศึกษา: ปวส.  
  อัตราเงินเดือน: 12,240
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ(สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง)
  อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือทางอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลสถิติ
  2. งานทะเบียนเอกสาร รวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม
  3. ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ งานพิมพ์เอกสารราชการและบันทึกข้อมูล
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 1. มีความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานในหน้าที่อย่างเหมาะสม เช่น งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ งานพิมพ์เอกสารราชการและบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 4. มีความสามารถในการการสำรวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 5. มีทักษะในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 6. มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม 7. มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  – ทักษะ
  สมรรถนะ คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การวางแผนปฎิบัติงาน มีความรับผิดชอบมีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ
  วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

  – สมรรถนะ
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 10 ก.ย. 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 ก.ย. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์