Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ (9 – 17 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,240
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติ
2. งานทะเบียนเอกสาร รวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสาร และจดบันทึกรายงานการประชุม
3. ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ งานพิมพ์เอกสารราชการและบันทึกข้อมูล
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร 2. ความรู้ด้านงานสารบรรณ 3. ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ 4. ทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ และอินเตอร์เน็ต
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ 2. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 3. การคิดวิเคราะห์ 4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5. การสื่อสารโดยการพูด 6. บุคลิกภาพและการปรับตัว
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 17 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ (9 – 17 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,240
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ

โทร.044812350

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 17 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (12 – 20 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ)
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานวิชาส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การศึกษาข้อมูลการผลิตการตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะำนำและบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและภารกิจเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร ความรู้ด้านการเกษตร ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ และอินเตอร์เน็ต ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสื่อสารโดยการพูด บุคลิกภาพและการปรับตัว
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •