• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการนายช่างเทคนิคนักวิเทศสัมพันธ์นักอุตุนิยมวิทยา (24 – 28 มิ.ย. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
  อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  2) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
  1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน ประสานงาน เกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศ
  2) จัดทำรายงาน แปลเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือภาษาอังกฤษ
  3) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศทั่วไป
  4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และจัดทำแผน/โครงการ 2) มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 3) มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  วิธีการประเมิน :

  – ทักษะ

  – สมรรถนะ
  เกณฑ์การประเมิน : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ก่อน โดยผู้ได้รับคะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป


  ชื่อตำแหน่ง : นักอุตุนิยมวิทยา
  อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาสาขาต่าง ๆ เช่น ข้อมูลที่ได้จากเรดาร์ตรวจอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียมตรวจอากาศรังสีดวงอาทิตย์ และปริมาณโอโซนในบรรยากาศ อากาศสกปรก และความสั่นสะเทือนของแผ่นดิน ช่วยวิเคราะห์แผนที่อากาศ ศึกษา วิธีหาจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยจัดทำรายงานเอกสารและสถิติทางอุตุนิยมวิทยาออกเผยแพร่ ช่วยตรวจสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในกิจการอุตุนิยมวิทยาให้มีความเที่ยงตรง แม่นยำ และถูกต้อง เป็นต้น ประสานกับหน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารระบบเตือนภัยแห่งชาติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ๑) มีความรู้ในหลักอุตุนิยมวิทยาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๓) มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  วิธีการประเมิน :

  – ทักษะ

  – สมรรถนะ
  เกณฑ์การประเมิน : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ก่อน โดยผู้ได้รับคะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
  อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม และทางคอมพิวเตอร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้ทั้งในและนอกสถานที่
  2) ควบคุมการทำงาน ตรวจ แก้ บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานช่างต่างๆ
  3) ช่วยติดตั้ง สร้าง ซ่อม ประมาณราคาเครื่องมือ เครื่องใช้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานช่าง รวมถึงการจัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1) มีความรู้ในวิชาช่างอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3) มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 4) มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  วิธีการประเมิน :

  – ทักษะ

  – สมรรถนะ
  เกณฑ์การประเมิน : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ก่อน โดยผู้ได้รับคะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
  อัตราเงินเดือน : 9960 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการที่ต้องใช้ความรู้วิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
  2) เก็บรักษา จัดทำทะเบียนยานพาหนะ การโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามให้มีการซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมแซม ตามกำหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคกำหนดไว้ จำหน่ายยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษา
  3) ให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการ เช่น การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายการประชุม เป็นต้น
  4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  วิธีการประเมิน :

  – ทักษะ

  – สมรรถนะ
  เกณฑ์การประเมิน : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ก่อน โดยผู้ได้รับคะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป

  วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :

  เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 6-8 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (25 มี.ค. – 18 เม.ย. 2556)

  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  3.1 ด้านการปฏิบัติการ
  (1) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
  (2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
  (3) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
  (4) ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้ การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น
  3.2 ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3.3 ด้านการประสานงาน
  (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  3.4 ด้านการบริการ
  (1) เผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ อันดีและถูกต้อง เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที่มาติดต่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
  (2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1) Structure, Vocabulary and Reading Comprehension
  2) Writing and Translation
  ทักษะ/สมรรถนะ : 1) มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
  2) มีทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นอย่างดี
  3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี

  เงื่อนไข : ไม่รับโอน
  เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 6-8 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คลิกที่นี่