• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (2 – 6 ก.ย. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้
  2. รวบรวมข้อมูล และจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงและรัฐบาล ในการบริหารจัดการ การดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  3. ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแล บริหารจัดการให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. จัดทำ พัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดเก็บ และเผยแพร่ ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
  5. จัดทำคู่มือระบบ และคู่มือผู้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
  6. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1. ความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 งบประมาณ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และความมั่นคงของชาติ 3. ความรู้่ทั่วไปในการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และการจัดทำข้อมูลข่าวสาร 4. ความรู้ความเข้าใจในการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ 5. ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  1. ความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในส่วนของ Microsoft Office 2. ความสามารถและทักษะในการใช้ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
  วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

  – สมรรถนะ
  1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 2. ความประพฤติและอุปนิสัย 3. การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนักในการให้บริการ 4.ทัศนคติ แรงจูงใจ 5. ความรับผิดชอบ ขยัยหมั่นเพียร สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ 6. ความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ
  วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนการทดสอบและประเมินสมถรรนะ รวมทุกภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน    ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญาตรี หรือเทียบเท่า ทางบัญชี หรือพณิชยศาสตร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ตรวจสอบระบบงานการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ของทางราชการให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี
  2. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะการบริหารจัดการทางด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และทรัพย์สิน ต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. สอบทาน ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
  4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของกลุ่มอื่นๆ ในหน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1. ความรู้ในวิชาตรวจสอบบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปกิบัติงานในหน้าที่ 2. ความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 งบประมาณ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และความมั่นคงของชาติ 4. ความรู่ทั่วไปในการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และการจัดทำข้อมูลข่าวสาร
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  1. ความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในส่วนของ Micrcsoft Office 2. สามารถและทักษะในการใช้ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
  วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

  – สมรรถนะ
  1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 2. ความประพฤติและอุปนิสัย 3. การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนักในการให้บริการ 4. ทัศนคติ แรงจูงใจ 5. ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ 6. ความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ
  วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะ รวมทุกภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

  ปฏิบัติงานที่:

  วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 6 ก.ย. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นิติกร,พนักงานวิเคราะห์จัดเก็บข้อมูล,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,วิเทศสัมพันธ์ (20 – 27 พ.ค. 2556)

  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ดำเนิน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

  ตำแหน่ง

  • นิติกร
  • พนักงานวิเคราะห์จัดเก็บข้อมูล กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สป.
  • นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สป.
  • นักจัดการงานทั่วไป สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สป.
  • วิเทศสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สป.

  วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 

  ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 พ.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!