• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการวัฒนธรรม,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการวัฒนธรรม,นักวิชาการวัฒนธรรม,นักวิชาการพัสดุ,บุคลากร,นักวิชาการตรวจสอบภายใน (20 – 26 มี.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการวัฒนธรรม (สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม)
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมส่งเสริม เผยแพร่ และปลูกฝังเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชี การบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ของกระทรวงวัฒนธรรม


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : บุคลากร
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตรากำลัง และการประเมินบุคคล
  (ปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)


  ชื่อตำแหน่ง : บุคลากร
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  (ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารกลาง
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติเกี่ยวกับทางด้านศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุเพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ การร่างสัญญาซื้อ และสัญญาจ้าง


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการวัฒนธรรม
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมส่งเสริม เผยแพร่ และปลูกฝังเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
  (ปฏิบัติงานที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายและประสานราชการภูมิภาค)

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการวัฒนธรรม
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมส่งเสริม เผยแพร่ และปลูกฝังเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
  (ปฏิบัติงานที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และโครงการ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ


  ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติเกี่ยวกับทางด้านประชาสัมพันธ์


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
  ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติเกี่ยวกับทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาวิเคราะห์ กำหนด คุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งและใช้เครือมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ


  เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  666 อาคารธนาลงกรณ์ ถ.บรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

   

  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คลิกที่นี่

  ฝากประชาสัมพันธ์