• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (25 – 29 เม.ย. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา
  (2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ Microsoft office
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน งบประมาณด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานงานและถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  – ทักษะ
  พิจารณาจาก ความรู้ ประสบการณ์ การคิดวิเคราะห์ มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  – สมรรถนะ
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

  วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 10 เมษายน 2556

  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่นี่

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (1 – 26 เม.ย. 2556)

  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภูมิศาสตร์)
  อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภูมิศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ด้านการปฏิบัติการ
  (๑) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการ ให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
  (๒) รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท/
  ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดิน ด้านการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเป็นรายพื้นที่
  (๓) จัดทำข้อมูลและสารสนเทศของสํานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
  (๔) จัดหาข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่มีข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสํานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
  ๒. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  ๓. ด้านการประสานงาน
  (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๔. ด้านการบริการ
  (1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  (๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบาย
  และแผน งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
  โดยทดสอบใน ๒ หัวข้อ ดังนี้
  (๑) ความรู้ความสามารถด้านแผนที่ และหลักการอ่าน แปล ตีความวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม
  (๒) ความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
  เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

  วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่นี่