• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานการเงินและบัญชี (บัดนี้ – 13 มิ.ย. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สธค.) ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์

  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

  อัตราเงินเดือน 9,040 บาท จำนวนหลายอัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ทำบัญชีรับ-จ่าย
  • รับและจ่ายเงิน
  • เก็บรักษาเงิน
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • จัดทำบัญชีรับ-จ่าย เงินทุกประเภท
  • ตรวจสอบใบสำคัญการรับและจ่ายเงิน และดำเนินการรับและจ่ายเงินตามหลักฐานใบสำคัญ หรือตั๋วจำนำที่กำกับการรับและจ่ายเงิน
  • ตรวจจำนวนเงินคงเหลือประจำวัน
  • จัดทำรายงานเงินสดหมุนเวียนและเงินสดคงเหลือประจำวัน
  • เก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจำวันให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานกำหนดไว้
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะของบุคคลที่ต้องการ

  • มีความรู้ในระเบียบการทำบัญชีและการรับ-จ่าย เงินของสำนักงาน
  • มีความสามารถในการจัดทำบัญชีการรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงิน
  • มีมนุษยสัมพันธ์และมีน้ำใจในการให้บริการ
  • มีความสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
  • มีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน

  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก โดยการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคสัมภาษณ์ ดังนี้

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • ภาคทฤษฎี (เวลา 3 ชั่วโมง คะแนนรวม 100 คะแนน) เพื่อทำการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชีทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานธนานุเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Excel, Word) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในปัจจุบัน
   **ผู้ที่ได้คะแนนภาคทฤษฎีไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคปฏิบัติ โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป
  • ภาคปฏิบัติ (เวลา 3 ชั่วโมง คะแนนรวม 100 คะแนน) เพื่อทดสอบความคล่องตัว ความถูกต้องและความรวดเร็วในการนับธนบัตร
   **ทั้งนี้ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ผ่านภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ สำนักงานธนานุเคราะห์จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบสัมภาษณ์
  • ภาคสัมภาษณ์ (คะแนนรวม 100 คะแนน) เพื่อทำการสัมภาษณ์เกีย่วกับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับกิจการ เชาวน์ ท่วงที วาจา ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รวมทั้งการพิจารณาถึงเรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรมของพนักงาน

  วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.) :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

  ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

  ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก สำนักงานธนานุเคราะห์จะทำการสอบคัดเลือกฯ ภาคทฤษฎี ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานธนานุเคราะห์

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 มิ.ย. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  ดาวน์โหลดใบสมัคร สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.) คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานธุรการ (บัดนี้ – 13 มิ.ย. 2556)

  สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.) ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์

  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

  อัตราเงินเดือน 9,040 บาท จำนวนหลายอัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • รับ-ส่งเอกสาร
  • ร่าง-โต้ตอบหนังสือ
  • เก็บรักษาและค้นหาเอกสารหรือสิ่งแทนเอกสาร
  • เบิก-จ่ายพัสดุครุภัณฑ์
  • ถ่ายและสำเนาเอกสาร
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ดำเนินการรับและส่งเอกสารต่างๆ
  • ดำเนินการร่างโต้ตอบหนังสือ
  • ดำเนินการจัดเก็บและค้นหาเอกสารหรือสิ่งแทนเอกสารต่างๆ
  • จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน
  • ดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
  • ดำเนินการถ่ายและสำเนาเอกสารต่างๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะของบุคคลที่ต้องการ

  • มีความรู้ในเรื่องระเบียบงานสารบรรณ
  • มีความรู้ในเรื่องการจัดทำระเบียนประวัติพนักงาน
  • มีความสามารถในการร่างโต้ตอบหนังสือ
  • มีมนุษยสัมพันธ์และมีน้ำใจในการให้บริการ
  • มีความสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
  • มีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน

  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก โดยการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคสัมภาษณ์ ดังนี้

  • ภาคทฤษฎี (เวลา 3 ชั่วโมง คะแนนรวม 100 คะแนน) เพื่อทำการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเตอร์เน็ต หลักการบัญชีเบื้องต้น หลักการตลาด หลักการจัดเก็บเอกสารและความรู้ทั่วไป
   **ผู้ที่ได้คะแนนภาคทฤษฎีไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคปฏิบัติ โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป
  • ภาคปฏิบัติ (เวลา 3 ชั่วโมง คะแนนรวม 100 คะแนน) เพื่อประเมินผู้สอบคัดเลือก โดยทดสอบการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel
   **ทั้งนี้ ผู้ที่จะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ผ่านภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ สำนักงานธนานุเคราะห์จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบสัมภาษณ์
  • ภาคสัมภาษณ์ (คะแนนรวม 100 คะแนน) เพื่อทำการสัมภาษณ์เกีย่วกับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับกิจการ เชาวน์ ท่วงที วาจา ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รวมทั้งการพิจารณาถึงเรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรมของพนักงาน

  วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.) :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

  ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

  ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก สำนักงานธนานุเคราะห์จะทำการสอบคัดเลือกฯ ภาคทฤษฎี ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานธนานุเคราะห์

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 มิ.ย. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่!!