• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (9 – 13 ก.ย. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

  ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 15,960
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ :

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ 158 หมู่ 2 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 13 ก.ย. 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 ก.ย. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (16 – 26 ส.ค. 2556)

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (ประจำสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง)

  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

  อัตราว่าง 1 อัตรา

  ค่าตอบแทน 15,960 บาท

   

  ปฏิบัติงานที่: ลำปาง

  วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างแัตร จ.ลำปาง

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 26 ส.ค. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 ส.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (บัดนี้ – 14 ส.ค. 2556)

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
  เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ……………………………….

  ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น ปรากฎว่ายังมีผู้สมัครในจำนวนน้อย จึงขอขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
  กลุ่มงาน งานบริหารทั่วไป
  ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
  ลักษณะงาน ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
  และกำหนดแนวการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภท และลักษณะธุรกิจของสหกรณ์
  และกลุ่มเกษตรกร
  ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
  งบการเงิน ตรวจสอบวิเคราะห์ความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย
  สินทรัพย์ หนี้สินและทุน จัดทำร่างรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการ
  ดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติทางบัญชี
  ๓. ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยร่วมวางระบบการตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุง
  แนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี
  ๔. ส่งเสริมการจัดทำบัญชีฟาร์ม
  ๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน โดยใช้ระบบ Back office
  ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐.๐๐ บาท
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
  ระยะเวลาการจ้าง จะจัดจ้างตั้งแต่ได้รับคำสั่งจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้จัดจ้างได้ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
  และจะจัดจ้างต่อเนื่องเมื่อได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ

  / ๒. คุณสมบัติทั่วไป….

  – ๒ –

  ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
  คุณสมบัติทั่วไป
  (๑) มีสัญชาติไทย
  (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
  จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
  พรรคการเมือง
  (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
  ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
  ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
  ของรัฐ
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะต้องไม่เป็น
  ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
  เพื่อแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์
  ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
  ๓. การรับสมัคร
  ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
  ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๑๐๐.๐๐ บาท

  / ๓.๒ หลักฐาน..…..

  – ๓ –

  ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
  ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
  (๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
  การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ และได้รับอนุมัติจาก
  ผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง
  ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนด
  วันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
  (๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
  ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
  (๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
  ๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ วันที่ยื่นใบสมัครในอัตรา ๑๐๐.๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบ
  แล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้
  จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
  ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร อันมีผล ทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับ ผู้นั้น และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้

  ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ใน
  การประเมินสมรรถนะ
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี และ ทาง http://chonburi.cad.go.th

  /๕. หลักเกณฑ์……

  – ๔ –

  ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
  ผู้สมัครต้องได้รับการการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

  ประเมินครั้งที่ สมรรถนะ (ข้อเขียน) คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
  ๑ ๑) ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี ๑๐๐ สอบข้อเขียน
  ๒) ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี
  ๓) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักและวิธีการสหกรณ์
  ๔) การทดสอบด้านการปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
  – Microsoft office ๑๐๐ สอบปฏิบัติ
  ๒ ๑) ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์
  ๒) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์

  สำนักงานตรวจบัญีสหกรณ์ชลบุรี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่าน
  การประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต่อไป

  ๖. เกณฑ์การตัดสิน
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ(ผลการประเมินครั้งที่ ๑ และในครั้งที่ ๒) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
  ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ในวันที่
  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี และทาง http://chonburi.cad.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศ
  รับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

  /๘ การจัดทำสัญญา….

  – ๕ –

  ๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
  ๑. ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
  ๒. ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนด
  ๓. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
  ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
  ราชการส่วนท้องถิ่น
  ๔. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้
  ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ได้แก่ โรคเรื้อน
  วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติด
  ให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง มายื่นด้วย
  ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตำแหน่งว่าง
  ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรร
  ที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้

  ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

  (ลงชื่อ) นิภาวรรณ กระแสร์ชล
  (นางสาวนิภาวรรณ กระแสร์ชล)
  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี

   

  ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี

  วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ส.ค. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ส.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (24 เม.ย. – 8 พ.ค. 2556)

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครปฐม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

  กลุ่มงาน งานบริหารทั่วไป

  อัตราว่าง 1 อัตรา

  ค่าตอบแทน 15,960 บาท

  สำหรับผู้จบปริญญาตรี ทางการบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งไดา้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

  ลักษณะงาน

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
  และการกำหนดแนวการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะธุรกิจสหกรณ์
  และกลุ่มเกษตรกร
  2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
  ประกอบงบการเงิน ตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้องของการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย
  สินทรัพย์ หนี้สินและทุน จัดท าร่างรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการ
  ดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติทางบัญชี
  3.ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยร่วมวางระบบการตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุงแนว
  การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี
  4.ส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
  5.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานส านักงานโดยใช้ระบบ Back office เช่น โปรแกรม-สารบรรณ โปรแกรมระบบวันท าการ ระบบ GFMIS ฯลฯ
  6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตราว่าง

  วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม หมู่ 6 ตำบลถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 8 พ.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ: 10 พ.ค. 2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (22 – 26 เม.ย. 2556)

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร

  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  อัตราว่าง 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 14,020 บาท

  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2556

  วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานคลัง อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ (วันศุกร์ที่ 26 เม.ย. 56 ปิดรับสมัครเวลา 15.00 น.)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 เม.ย. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ: 3 พ.ค. 2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (1 – 19 เม.ย. 2556)

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้วเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้วประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร

  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  อัตราว่าง 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 14,020 บาท

  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2556

  วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 เม.ย. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ: 26 เม.ย. 2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!