Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ 1 พ.ย. -30 พ.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

ลิงค์: https://iqepi.com/41509/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริฯ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 30 พ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (9 – 13 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,960
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ 158 หมู่ 2 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 13 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (16 – 26 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (ประจำสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 15,960 บาท

 

ปฏิบัติงานที่: ลำปาง

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างแัตร จ.ลำปาง

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 26 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (บัดนี้ – 14 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
……………………………….

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น ปรากฎว่ายังมีผู้สมัครในจำนวนน้อย จึงขอขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน งานบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ลักษณะงาน ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
และกำหนดแนวการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภท และลักษณะธุรกิจของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ตรวจสอบวิเคราะห์ความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย
สินทรัพย์ หนี้สินและทุน จัดทำร่างรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติทางบัญชี
๓. ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยร่วมวางระบบการตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุง
แนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี
๔. ส่งเสริมการจัดทำบัญชีฟาร์ม
๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน โดยใช้ระบบ Back office
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐.๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง จะจัดจ้างตั้งแต่ได้รับคำสั่งจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้จัดจ้างได้ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
และจะจัดจ้างต่อเนื่องเมื่อได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ

/ ๒. คุณสมบัติทั่วไป….

– ๒ –

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
เพื่อแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์
ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๑๐๐.๐๐ บาท

/ ๓.๒ หลักฐาน..…..

– ๓ –

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ และได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนด
วันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ วันที่ยื่นใบสมัครในอัตรา ๑๐๐.๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบ
แล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้
จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร อันมีผล ทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับ ผู้นั้น และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี และ ทาง http://chonburi.cad.go.th

/๕. หลักเกณฑ์……

– ๔ –

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

ประเมินครั้งที่ สมรรถนะ (ข้อเขียน) คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๑ ๑) ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี ๑๐๐ สอบข้อเขียน
๒) ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี
๓) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักและวิธีการสหกรณ์
๔) การทดสอบด้านการปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
– Microsoft office ๑๐๐ สอบปฏิบัติ
๒ ๑) ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์
๒) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์

สำนักงานตรวจบัญีสหกรณ์ชลบุรี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่าน
การประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต่อไป

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ(ผลการประเมินครั้งที่ ๑ และในครั้งที่ ๒) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ในวันที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี และทาง http://chonburi.cad.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศ
รับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

/๘ การจัดทำสัญญา….

– ๕ –

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
๑. ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนด
๓. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น
๔. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ได้แก่ โรคเรื้อน
วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติด
ให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง มายื่นด้วย
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตำแหน่งว่าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรร
ที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ) นิภาวรรณ กระแสร์ชล
(นางสาวนิภาวรรณ กระแสร์ชล)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี

 

ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (24 เม.ย. – 8 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครปฐม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

กลุ่มงาน งานบริหารทั่วไป

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 15,960 บาท

สำหรับผู้จบปริญญาตรี ทางการบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งไดา้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
และการกำหนดแนวการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะธุรกิจสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้องของการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย
สินทรัพย์ หนี้สินและทุน จัดท าร่างรายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติทางบัญชี
3.ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยร่วมวางระบบการตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุงแนว
การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี
4.ส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
5.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานส านักงานโดยใช้ระบบ Back office เช่น โปรแกรม-สารบรรณ โปรแกรมระบบวันท าการ ระบบ GFMIS ฯลฯ
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม หมู่ 6 ตำบลถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 8 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ: 10 พ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (22 – 26 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2556

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานคลัง อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ (วันศุกร์ที่ 26 เม.ย. 56 ปิดรับสมัครเวลา 15.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 เม.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ: 3 พ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (1 – 19 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้วเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้วประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2556

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 เม.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ: 26 เม.ย. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •