Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-13 มี.ค. 2562

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

title=สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)”

ลิงค์: https://ehenx.com/2325/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชนป)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-25 ก.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

ลิงค์: https://iqepi.com/41060/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ก.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-23 พ.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

ลิงค์: https://iqepi.com/39078/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-3 มี.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

ลิงค์: https://iqepi.com/37263/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 มี.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)กรุงเทพมหานคร

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สำนักบริหารโครงการ 2 จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบ้าน จัดทำแผนให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเป้าหมาย ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินโครงการที่มีศักยภาพสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ จัดทำข้อเสนอประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการที่รับผิดชอบ ยกร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จัดจ้างที่ปรึกษา กำกับและตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ร่างสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ประสาน ติดตาม บริหารจัดการ ประมาณการเบิกจ่ายและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อมูล และติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อให้งานโครงการบรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการภายใต้การให้ความช่วยเหลือของ สพพ.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
· สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
· วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) บริหารธุรกิจ (การเงิน) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของ สพพ.
· หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห์โครงการ การบริหารโครงการ และการจัดจ้างที่ปรึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
· ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก โดยแนบผลสอบจากสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือ
เช่น TOEIC , TOEFL , CU-TEP , TU-GET อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัคร
· มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และการประสานงานที่ดี
· กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
· ผู้สมัครต้องสามารถเดินทางได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

· ไม่เคยมีประวัติทุจริตหรือด่างพร้อยในการทำงาน
เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
4) สำเนาวุฒิการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6) เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ชุด
7) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
8) ผลการสอบภาษาอังกฤษ

เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
การรับสมัครและการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
· วิธีการยื่นใบสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้น (กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” และ สพพ. จะดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
หรือ ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงาน พร้อมสแกนเอกสารหลักฐานการสมัครส่งมาทางอีเมล์ nitirucht@neda.or.th (กรุณาส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF)
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.neda.or.th หัวข้อ “สมัครงาน”
· ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-617-7676 ต่อ 502
· สพพ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ สพพ. เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยอาจ
ใช้วิธีการทดสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์แล้วแต่กรณี โดย สพพ. จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และผู้ที่ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครไม่ครบตามที่ สพพ. ระบุ จะถือว่าสละสิทธิ์โดยทันที
ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สำนักบริหารโครงการ 2 ถือเป็นที่สุด

สมัครงาน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) รับสมัคร สอบ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)2560 สอบ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) 60 ehenbook.com สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) :ตนเอง  ,mail  ,email  


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงาน,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ,ผู้ตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 23 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาแก่ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงการอื่นที่จำเป็นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ต่อ การค้า การท่องเที่ยว การลงทุนระหว่างประเทศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์การ จำนวน 5 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงาน
  เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  การศึกษาระดับ ปวส.
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย
  การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ
  อายุไม่เกิน 30 ปี
  การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานทั่วไป บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สำนักความช่วยเหลือทางวิชาการ
  เพศชาย/หญิง
  การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมศาสตร์ หรือสาขาสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
  เพศชาย/หญิง
  อายุไม่เกิน 40 ปี
  การศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ขึ้นไป หรือเทียบเท่าในสาขาการบัญชี การเงิน กฎหมายหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) :

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ในวันและเวลาราชการ) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์สเอ เลขที่ 123 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ไปที่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์สเอ เลขที่ 123 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (กรุณาวงเล็มมุมซองว่า “สมัครงาน” และ สพพ.จะดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครมาทางอีเมล์ HR@ncda.or.th (กรุณาส่งเป็นไฟล์ PDF)
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-617-7676 ต่อ 502

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •