• ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ – |โปรดเกล้าฯ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  ลิงค์: https://iqepi.com/36909/ หรือ
  เรื่อง: โปรดเกล้าฯ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12


  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  วันนี้ (๓๐ ธันวาคม) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยระบุว่า

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูป ประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังมีสาระสําคัญตามที่แนบ ท้ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

  คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

  ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีความยาวกว่า ๒๑๕ หน้า โดยในส่วนคำนำระบุว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลา ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกำกับให้ การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย

  ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

   

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ – |แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12,ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  ลิงค์: https://iqepi.com/36908/ หรือ
  เรื่อง: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12,ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว


  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  วันนี้ (๓๐ ธันวาคม) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยระบุว่า

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูป ประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังมีสาระสําคัญตามที่แนบ ท้ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

  คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

  ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีความยาวกว่า ๒๑๕ หน้า โดยในส่วนคำนำระบุว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลา ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ

  นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกำกับให้ การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย

  ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

   

 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ – |อ่านเตรียมสอบได้เลย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  “สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36654/ หรือ
  เรื่อง: อ่านเตรียมสอบได้เลย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)


  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)

  มติ ครม.อนุมัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ยึด กรอบพัฒนาที่ยั่งยืน

   
  พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.มีมติอนุมัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12พ.ศ.2560-2564

  ทั้งนี้ได้เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ใช้แผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่12เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ ตามห้วงระยะเวลาของแผน สำหรับแผนพัฒนาแห่งชาติ ฉบับที่12จะสอดรับกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี และจะยึดกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

  ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า สำหรับแผนที่12มีสาระสำคัญ โดยมียุทธศาสตร์ทั้งหมด4ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.สร้างเสริมสุขภาพคนไทยเชิงรุก ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีศักยภาพ ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องด้านสุขภาพ2.การสร้างความเป็นธรรม ความเลื่อมล้ำในการบริการสุขภาพ ที่จะให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบที่มีแพทย์ เวชศาสตร์ กระจายครบคลุมทุกพื้นที่3.การพัฒนาและสร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ โดยให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบ กลไก การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพในทุกระดับ และ4.การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในระบบสุขภาพ ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการพัฒนา ระบบสนับสนุนการบริการสุขภาพ ระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ การเงิน การคลังด้านสุขภาพ รวมไปถึงยาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
  เอกสารประกอบเล่ม 1 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับกรอบการพัฒนาสำคัญ
  เอกสารประกอบเล่ม 2 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
  เอกสารประกอบเล่ม 3 Powerpoint Presentation แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
  Chart ขนาด A3 แผนผังสรุปสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

  kissของแถม

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีทั้งหมด 11 ฉบับตั้งแต่พ.ศ.2504 จนถึงปัจจุบัน เกือบ 50 ปีที่ประเทศไทยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นตัวแบบในการพัฒนาประเทศ ในอดีตที่ผ่านมามิติของกระบวนการพัฒนาส่วนใหญ่ได้เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก และเป็นการกำหนดแผนพัฒนาฯจากส่วนกลางและนำไปสู่การปฏิบัติ  ทำให้ขาดมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดแผนพัฒนาฯ ส่วนมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เพิ่งเกิดปรากฎขึ้นในแผนฯ ฉบับที่ 8 แต่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนายังเป็นรูปแบบบนลงล่าง (top-down)ผู้บริหารประเทศเป็นผู้กำหนดนโยบายการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน รวมถึงไม่สอดคล้องกับบริบทที่แตกต่างของแต่ละชุมชน ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ฉบับแรกตั้งแต่ปี 2504 โดยอยู่ในสมัยของ พณ. นายกรัฐมนตรีจอมพล สฤิษดิ์ ธนะรัชต์ จนถึงปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม มาแล้ว 10 ฉบับด้วยกัน โดยในแผนฯ แต่ละฉบับ มีจุดเน้นพอสรุปได้ดังนี้
   
   
  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) เป็นแผน ฯ ฉบับแรกและฉบับเดียวที่มีระยะเวลาของแผน 6 ปี จุดเน้นของแผน ฯ นี้คือ การปูพื้นฐานเพื่อการเร่งรัดพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยเน้นลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Facilities) อันได้แก่การแร่งรัดสร้างระบบชลประทาน พลังงาน ถนน ทางรถไฟและการคมนาคมอื่น ๆ รวมทั้งโครงการบริการต่าง ๆ (Services Project) เช่น โครงการวิจัยทดลองด้านเกษตร อุตสาหกรรม และโครงการพัฒนาการศึกษาสาธารณสุข
   
   
  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514) เน้นการพัฒนาสังคม ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ ขยายพลังการผลิตรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายการพัฒนา และเร่งรัด การพัฒนาสู่ชนบท
   
   
  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) ยังมีจุดเน้นด้านการกระจายความเจริญสู่ชนบท พยายามลดช่องว่างคนรวยกับคนจน ขยายการผลิตและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เน้นให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และให้ความสำคัญกับการวางแผนครอบครัว และการมีงานทำเป็นครั้งแรก
   
   
  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) มีการกระจายการพัฒนาในรูปแบบภาค และภูมิภาคเพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม มีโครงการผันเงิน อาสาพัฒนาชนบท การสร้างงานในชนบท(กสช) โดยมีการเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไป
   
   
  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) เป็นแผนที่มีการกำหนดการดำเนินงานในเชิงรับ และเชิงรุก เน้นการแก้ปัญหาความยากจน โดยการกำหนดพื้นที่ตามระดับความยากจน มีพื้นที่เป้าหมาย ชนบทยากจนทั่วประเทศ 286 อำเภอ และรักษาวินัยทางการเงิน การคลัง แก้ปัญหาการขาดดุลการค้า
   
   
  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) เป็นแผนที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนามากขึ้น เน้นให้มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและชนบทมากขึ้น
   
   
  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป
   
   
  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ในแผนนี้ กำหนดให้ คนเป็นจุดหมายหลักของการพัฒนา เน้นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เน้นการวางแผนพัฒนาแบบองค์รวม หรือบูรณาการระหว่างเศรษฐกิจกับสังคมเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นความเป็นไทย และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้
   
   
  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2544 – 2549) เป็นแผนที่มีปรัชญาการพัฒนาบิรหารประเทศตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจแบบพอเพียง มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชนให้เกิดการเชื่อมโยงการพัฒนาทั้งชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน มีการดูแลจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมไทย เป้าหมายสำคัญของแผนฯ ฉบับนี้คือ การสร้างดุลภาพทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการระบบราชการทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นที่ดี กระจายอำนาจให้เกิดการบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้นการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้เกิดผล มีการดำเนินการทางเศรษฐกิจที่เอื้ออาทรต่อคนจน เปิดโอกาสและสร้างศักยภาพในการพัฒนาให้คนจนมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารพึ่งตนเองได้ สามารถลดอัตราคนจนให้เหลือไม่เกินร้อยละ 12 ของประชากรทั้งประเทศ
   
   
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)ป็นแผนที่การเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยยังคงอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และให้ความสำคัญต่อการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมดำเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society)คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุขเศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
   
   
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และได้จัดทำวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 ซึ่งสาระสำคัญในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ คือ

  1.   ความท้าทายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ :โอกาสของประเทศไทย ซึ่งได้วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านพลังและอาหาร ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านแนวคิดการบริหารจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจ ด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศและการเมืองโลก และโอกาสของประเทศไทย

  2.   เศรษฐกิจสร้างสรรค์: ทางเลือกเศรษฐกิจไทย ได้วิเคราะห์และเสนอว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา(Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity)และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา(Intellectual property)ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่

  3.   ภาวะโลกร้อน :รู้วิกฤติ สร้างโอกาสการพัฒนา ได้วิเคราะห์แนวโน้มที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคตทั้งทางด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆเช่น ทิศทางการพัฒนาประเทศเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน เป็นต้น

  4.   สถาปัตยกรรมทางสังคม: ทางเลือกใหม่ของคนไทย ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากของประเทศไทย และสถาปัตยกรรมทางสังคมในระยะต่อไป เช่น  1)การปรับโครงสร้างทางสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพโดยนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ต่อยอดกับทุนทางสังคม วางรากฐานการพัฒนาสังคมที่ฐานราก การออกแบบสังคมที่มีคุณภาพจากสังคมใน4 มิติคือ สังคมแห่งความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์(Social Cohesion) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) การรวมกลุ่มเพื่อสร้างโอกาสให้กับทุกคนอย่างเป็นธรรม(Social Inclusion) การเสริมสร้างพลังทางสังคม(Socail Empowerment) 2) พัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการพัฒนาที่คนเป็นศูนย์กลางทุกภาคส่วนสนับสนุน โดยภาคประชาชน ชุมชน เป็นผู้มีบทบาทเจ้าของเรื่อง เป็นกงล้อหลัก มีบทบาทสำคัญตลอดกระบวนการ ภาครัฐ ลดบทบาทความเป็นเจ้าของเพื่อเป็นผู้หนุนการสร้างศักยภาพของชุมชนและเอกชน

  5.   สัญญาประชาคมใหม่: พลังขับเคลื่อนสังคมสู่สมดุล ได้วิเคราะห์และเสนอไว้ว่า สัญญาประชาคม หมายถึง ค่านิยมที่ประชาชนตกลงร่วมกันด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในสังคมอย่างมีพลวัตตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการดำรงชีวิตตามวัฒนธรรมอันดีของไทยตามภูมิภาคต่างๆยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาสิทธิของตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองให้ครบถ้วนและมีจิตสาธารณะ ยึดหลักแก้ไขความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติวิธี เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ปลอดภัยและมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน และได้มีทิศทางการพัฒนาสัญญาประชาคมใหม่ ไว้ 5 ประเด็น คือ

   1) ปรับกระบวนทัศน์ (paradigm) การพัฒนาประเทศใหม่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา

  2) สร้างค่านิยมร่วม (Shared Value)

  3) พัฒนากระบวนการสัญญาประชาคม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ โดยดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การสร้างความคิดร่วม (Social Consensus) การหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับและยึดถือ (Social Commitment)และนำไปสู่การปฏิบัติ(Action)โดยถ้วนหน้ากัน เพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดย พัฒนากลไกในระดับภาพรวม และพัฒนากลไกลในระดับชุมชน

  4) สร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้าง กลไกและกระบวนการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนของสังคม

  5) ขับเคลื่อนและวางระบบการติดตามประเมินผลในทุกระดับ

                   จากเนื้อหาสาระโดยสรุปของแผนฯฉบับที่ 11และวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 นั้นทำให้เห็นมิติของกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายประเด็น  ที่สำคัญคือในส่วนของสถาปัตยกรรมทางสังคม ได้มีเนื้อหาที่สื่อถึงมิติในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นหลักและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการพัฒนา  ในส่วนของสัญญาประชาคมใหม่ ได้กล่าวถึง กระบวนการสัญญาประชาคม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ โดยดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การสร้างความคิดร่วม (Social Consensus) การหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับและยึดถือ (Social Commitment)และนำไปสู่การปฏิบัติ (Action) ซึ่งเป็นภาพรวมและแนวทางกว้างๆในการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป
   
                   เนื้อหาสาระของ แผนฯ11 ส่วนใหญ่กล่าวถึงเศรษฐกิจรวมทั้งแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ยังมีเนื้อหาสาระบางส่วนที่ขาดหายไป เช่น มิติของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่สามารถเอื้ออำนวยต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
  ที่มา: https://sites.google.com/site/archcommunitydevelopment/national-developement-plan

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -14 พ.ย. 2559 |พนักงานบริหารงานทั่วไป 3

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  “สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36325/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป 3
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 5
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 14 พ.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโลจิสติกส์ ทางการบัญชี หรือทางการเงิน
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายในและหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1.ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ด้านงานสารบรรณ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกับองค์กร 2.ความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  สอบข้อเขียน
  วิธีการประเมิน : 1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.การคิดวิเคราะห์

  – สมรรถนะ
  1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.การคิดวิเคราะห์
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2559 สอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 59 ehenbook.com สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 พ.ค. -27 พ.ค. 2559 |นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  “สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34555/ หรือ
  ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
  ระดับการศึกษา: ปวส.  
  อัตราเงินเดือน: 11,500-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 พ.ค. – 27 พ.ค. 2559
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาออกแบบ (ไม่ต้องผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านปฏิบัติการ
  – ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายโฆษณา ฉาก เวที สื่อสิ่งพิมพ์ ดูแลและจัดเก็บรวมทั้งซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทำงานให้เป็นระบบพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  2. ด้านการบริการ
  – ให้คำแนะนำ ออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการ ช่วยจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับ และนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบปฏิบัติ
  1. การออกแบบสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ แผ่นพับ โปสเตอร์ วารสาร ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ แผนผัง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ
  2. การออกแบบ infographics ตัวอักษร เขียนภาพ และถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูประบบ DLSR
  3. การออกแบบเวที และตกแต่งสถานที่บริเวณงานนิทรรศการ

  สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2559 สอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 59 ehenbook.com สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  ประกาศ |

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 พ.ค. -16 พ.ค. 2559 |พนักงานบริการ

  กรมทางหลวง

  “กรมทางหลวง”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34448/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 พ.ค. – 16 พ.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  สำนักงานทางหลวงที่ 9อุบลราชธานี

  กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน กรมทางหลวง งานราชการ อุบลราชธานี กรมทางหลวง รับสมัคร สอบ กรมทางหลวง2559 สอบ กรมทางหลวง 59 ehenbook.com กรมทางหลวง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทางหลวง :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมทางหลวง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ |

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 พ.ค. -27 พ.ค. 2559 |นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

  “สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34447/ หรือ
  ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
  ระดับการศึกษา: ปวส.
  อัตราเงินเดือน: 11,500-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 พ.ค. – 27 พ.ค. 2559
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2559 สอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 59 ehenbook.com สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :ตนเอง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  ประกาศ |

   

   

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 พ.ค. -1 มิ.ย. 2559 |เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  “สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34417/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  ระดับการศึกษา: ปวส.  
  อัตราเงินเดือน: 11,500-
  อัตราว่าง: 5
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2559
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน : 11500 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : ๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
  ๒.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
  ๑.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
  ๒.ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ๓.ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๔.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
  ๕.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
  ๖.ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และความรู้ทั่วไป
  ๗.บทบาทและภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  ๘. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักไวยกรณ์ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้น ๆ ในระดับเบื้องต้น
  ทักษะ/สมรรถนะ : – ความรู้ความสามารถ
  1.ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับองค์กร 2.ความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  การสรุปและวิเคราะห์งาน
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – สมรรถนะ
  1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.การคิดวิเคราะห์

  เงื่อนไข : ไม่รับโอน


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน : 11500 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : ๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
  ๒.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ วิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
  ๑.ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
  -ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ
  -ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
  -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
  -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
  ที่แก้ไขเพิ่มเติม
  -ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
  ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
  ๒.ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
  ๓.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
  ๔.ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี ความรู้
  เกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และความรู้ทั่วไป
  ๕.บทบาทและภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  ๖. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักไวยกรณ์ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้น ๆ ในระดับเบื้องต้น
  ทักษะ/สมรรถนะ : – ความรู้ความสามารถ
  1.ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับองค์กร 2.ความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  การสรุปและวิเคราะห์งาน
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – สมรรถนะ
  1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.การคิดวิเคราะห์

  เงื่อนไข : ไม่รับโอน

  สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2559 สอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 59 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ |

 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -ไม่กำหนด |เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  “สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”

  ลิงค์: https://iqepi.com/33991/ หรือ
  เรื่อง: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ


  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

  4.1 คำสั่งเกี่ยวกับคณะกรรมการและอนุกรรมการ
  คำสั่งเลขที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
  คำสั่ง คสช. ที่ 72/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาศรษฐกิจพิเศษ 19 มิ.ย. 57
  คำสั่ง คสช. ที่ 109/2557 แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 28 ก.ค. 57
  คำสั่ง กนพ. ที่ 1/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 12 ก.พ. 58
  คำสั่ง กนพ. ที่ 2/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 เม.ย. 58
  คำสั่ง คสช. ที่ 5/2558 แต่งตั้งรองประธานและกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 เม.ย. 58

   

  4.2 การกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  คำสั่งเลขที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
  ประกาศ กนพ. ที่ 1/2558 กำหนดพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 19 ม.ค. 58
  ประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 กำหนดพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 24 เม.ย. 58

   

  4.3 การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  คำสั่งเลขที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
  คำสั่ง คสช. ที่ 17/2558 การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 15 พ.ค. 58

   

  4.4 การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  คำสั่งเลขที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
  ประกาศ กกท. ที่ 4/2557 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ 1 ธ.ค. 57
  ประกาศ กกท. ที่ 1/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด 23 เม.ย. 58
  ประกาศ กกท. ที่ 2/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 23 เม.ย. 58
  ประกาศ กกท. ที่ 3/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 23 เม.ย. 58
  ประกาศ กกท. ที่ 4/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 23 เม.ย. 58
  ประกาศ กกท. ที่ 5/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 23 เม.ย. 58
  ประกาศ ศก. ที่ 154/2558 การกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 15 ก.ค. 58
  ประกาศ กกท. ที่ 8/2558 การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการ ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (SMEs) 10 ส.ค. 58
  ประกาศ สรรพากร ฉ.262 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 29 ต.ค. 58
  พรก.ลดอัตรารัษฎากร ฉ.591 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 591) พ.ศ. 2558 9 ก.ย. 58
  คำสั่งเลขที่ EXIM BANK สินเชื่อเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 ธันวาคม 2558
  ประกาศ กกท. ที่ 11/2558 มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน 15 ธ.ค. 58
  ประกาศ กกท. ที่ 12/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 15 ธ.ค. 58
  ประกาศ กกท. ที่ 13/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 15 ธ.ค. 58
  ประกาศ กกท. ที่ 14/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม 15 ธ.ค. 58
  ประกาศ กกท. ที่ 15/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส 15 ธ.ค. 58
  ประกาศ กกท. ที่ 16/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 15 ธ.ค. 58
  ประกาศ กกท. ที่ 17/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด 15 ธ.ค. 58
  ประกาศ กกท. ที่ 18/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 15 ธ.ค. 58
  ประกาศ กกท. ที่ 19/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 15 ธ.ค. 58
  ประกาศ กกท. ที่ 20/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 15 ธ.ค. 58
  ประกาศ กกท. ที่ 21/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 15 ธ.ค. 58
  ประกาศ กกท. ที่ 1-2559 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 10 ม.ค.59
  ประกาศ กกท. ที่ 2-2559 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 10 ม.ค.59
  ประกาศ กกท. ที่ 3-2559 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 10 ม.ค.59
  ประกาศ กกท. ที่ 4-2559 4แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 10 ม.ค.59