• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สวท. เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ ACHIEVED : MSM รอบ SSF (บัดนี้ – 23 พ.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ ACHIEVED : MSM รอบ SSF จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ

  1.ตำแหน่งผู้ประสานงานภาคสนาม (Field Supervisor) จำนวน 1 อัตรา

  ประจำสำนักงานโครงการฯ กรุงเทพมหานคร

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมองค์กรภาคี เครือข่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาคสนามในแต่ละจังหวัด รับผิดชอบการประสานงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ตามแผนการปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงาน

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  – ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

  – ประสานงานการดำเนินโครงการกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมเครือข่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาคสนามในแต่ละจังหวัด เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของโครงการ

  – จัดทำแผนกิจกรรมโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคเสนอต่อผู้จัดการโครงการ

  – นำเสนอแผนการปฏิบัติงานโครงการ จัดเก็บข้อมูล และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเสนอผู้จัดการโครงการ

  – ศึกษาวิเคราะห์ และรวบรวมปัญหาอุปสรรค ตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาโครงการ

  – พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานโครงการฯ

  – ร่วมงานกับหน่วยงาน องค์กรภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ประเมินผลโครงการ

  – เข้าร่วมการประชุมการอบรมและการดำเนินกิจกรรมโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

  – พัฒนางานวิชาการในโครงการที่รับผิดชอบ

  – ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ

  คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  – วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

  – อายุไม่เกิน 45 ปี

  – หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  – มีความสามารถในการวิเคราะห์แผนงาน และปัญหางานอย่างมีส่วนร่วม

  – มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

  – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

  – สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

  – สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  – หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  2.ตำแหน่งผู้ช่วยประสานแผนงานโครงการ (Program Assistant Coordinator) จำนวน 1 อัตรา

  ประจำสำนักงานโครงการฯ กรุงเทพมหานคร

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยประสานแผนงานโครงการ และดำเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อผลักดันให้เกิด

  การยอมรับ สนับสนุน โดยมีเครือข่ายการทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม

  และเครือข่าย รับผิดชอบการประสานแผนงานของโครงการฯตามแผนการปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงาน

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  – ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

  – ช่วยประสานแผนงานกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม และเครือข่ายเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของโครงการฯ

  – จัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการฯ จัดเก็บข้อมูล และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเสนอผู้จัดการโครงการฯ

  – ช่วยดำเนินกิจกรรมส่วนกลางโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการฯและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคเสนอต่อผู้จัดการโครงการฯ

  – เข้าร่วมการประชุมการอบรม และการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  – ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมปัญหาอุปสรรคตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป

  – ร่วมงานกับหน่วยงาน องค์กรภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ประเมินผลโครงการฯ

  – พัฒนางานวิชาการในโครงการที่รับผิดชอบ

  – ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการฯ

  คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  – จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

  – อายุไม่เกิน 45 ปี

  – หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  – มีความสามารถในการวิเคราะห์แผนงาน และปัญหางานอย่างมีส่วนร่วม

  – มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

  – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

  – สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

  – สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  – หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับงาน เอชไอวี/เอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สวท เปิดรับสมัครงาน รองผู้อำนวยการสมาคมฯ,ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและพัฒนาโครงการ,ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงานและพัฒนาโครงการ (บัดนี้ – 17 พ.ค. 2556)

  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่

  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสมาคมฯ จำนวน1อัตราโดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการของสมาคมฯ ช่วยผู้อำนวยการสมาคมฯ รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิบัติงานช่วยผู้อำนวยการสมาคมฯ ทั้งด้านการบริหารจัดการและงานวิชาการ ตลอดจนงานอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หากจบการศึกษาระดับปริญญาโท
  ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  2. มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารองค์กรและจัดการโครงการ อย่างน้อย 5 ปี

  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

  4. มีความรู้ด้าน ITเป็นอย่างดี

  5. เป็นผู้มีประสบการณ์บริหารโครงการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี การระดมทุน

  6. เป็นผู้มีจริยธรรมและมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์
   


  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักแผนงานและพัฒนาโครงการ จำนวน 1อัตรา โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  กำกับ ดูแล งานด้านการวางแผน ติดตาม ประเมินผล จัดทำฐานข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย

  เพื่อพัฒนาโครงการและหาทุน

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. กำกับ ดูแล จัดทำแผนงานและงบประมาณ กำกับ ดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

  2. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ

  3. กำกับ ดูแล วางระบบฐานข้อมูลของ สวท เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาโครงการ

  การประเมินผล และระบบการรายงานโครงการ

  4. กำกับ ดูแล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาโครงการ

  5. กำกับ ดูแล ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการและจัดหาแหล่งทุน

  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หากจบการศึกษาระดับปริญญาโท
  ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  2. อายุ 35 ขึ้นไป หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนและประเมินผล ไม่น้อยกว่า 5ปี

  4. สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี


  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงานและพัฒนาโครงการ จำนวน 1อัตรา โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงานและพัฒนาโครงการ ตามความรับผิดชอบที่ผู้อำนวยการสำนักแผนงานฯ มอบหมาย

  2. รับผิดชอบดำเนินงานจัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติงาน ประสานงานกับโครงการต่างๆเพื่อจัดทำแผนงานและรายงานผลการดำเนินงาน

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงานและพัฒนาโครงการ กำกับ ดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

  2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  3. กำกับ ดูแล การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล การจัดทำทะเบียน และงานเอกสารต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา

  4. กำกับ ดูแล การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

  5. ติดตามและให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่แผนงานและพัฒนาโครงการ

  6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาโครงการ

  7. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการและจัดหาแหล่งทุน

  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หากจบการศึกษาระดับปริญญาโท
  ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  2. อายุ 35 ขึ้นไป หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนและประเมินผล ไม่น้อยกว่า 3 ปี

  4. สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี


  ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 2รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

  เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 136 (นายยงยุทธ) โทรสาร 0-2561-5130

  หรือทาง E-mail : info@ppat.or.th ppat.bkk@gmail.com

  และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th

  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556