• งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  สพฐ. เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประกาศเขตพื้นที่/ตำแหน่งว่าง รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ทั่วประเทศ จำนวน 82 เขต 35 เอก 724 อัตรา (29 เม.ย. – 5 พ.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สพฐ.เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2556

  ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจตำแหน่งว่าง และความต้องการของโรงเรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และรายงานความประสงค์หรือไม่ประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2556 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  บัดนี้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันฯ ทั่วประเทศ จำนวน 82 เขต 35 สาขาวิชาเอก รวมทั้งสิ้น 724 อัตรา*
  *นนทบุรี เขต 1 อยู่ระหว่างสำรวจอัตราว่างและกลุ่มวิชาเอก

  ทั้งนี้ สพฐ. ได้กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2556 ดังนี้

  • ประกาศการสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 22-28 เม.ย. 2556
  • รับสมัครสอบแข่งขัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) วันที่ 29 เม.ย. – 5 พ.ค. 2556
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 17 พ.ค. 2556

  และได้กำหนดการสอบแข่งขันฯ ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ

  • วันที่ 22 มิ.ย. 2556 สอบ ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
  • วันที่ 23 มิ.ย. 2556 สอบ ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  • วันที่ 24 มิ.ย. 2556 สอบภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (โดยการสอบสัมภาษณ์)
  • วันที่ 8 ก.ค. 2556 ประกาศผลสอบแข่งขัน

  คลิกดูรายละเอียดด้านล่างเลยนะครับ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ประกาศเขตพื้นที่/จำนวนตำแหน่งว่าง สอบครูผู้ช่วย คลิกที่นี่!!

  ข้อมูลตำแหน่งว่าง/สาขาวิชาเอก แต่ละเขตพื้นที่ (มี 5 หน้า)

  กำหนดการสอบครูผู้ช่วย

  หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย

  หรือ ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!! (ลิงค์สำรอง)

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  รายงานพิเศษ,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  สอบครูผู้ช่วย 2556 เช็คหลักฐาน สอบครูผู้ช่วย กันดีกว่า

  สำหรับบางท่านที่อาจจะเพิ่งได้ลองสมัครสอบเป็นครั้งแรก และยังไม่เข้าใจกับใบอนุญาตต่างๆ ที่จะใช้เป็นหลักฐานแสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีอะไรบ้างหน้าตาเป็นอย่างไร แต่ละใบใช้งานอย่างไร และเมื่อได้มาแล้วต้องทำอย่างไรต่อไป ลองดูนะครับ มีทั้งหมด 4 ชนิด

  1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  2. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
  3. หนังสือรับรองสิทธิ
  4. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  คุรุสภากำหนดหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้

  1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

  หมายถึง หลักฐานซึ่งออกให้ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุมตามกฎหมาย

  การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นไตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุครากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม ดังนี้ (1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ (2) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง (3) ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547

  2. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  

  หมายถึง หลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผู้ถือว่ามีเฉพาะมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครู โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเมื่อได้ปฏิบัติการสอนเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้นำหลักฐานการผ่านการรับรองประสบการณ์การสอนจากสถานศึกษาประกอบกับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนนี้มีอายุใช้ได้ 2 ปี เมื่อครบอายุ 2 ปี แล้วสามารถขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนได้อีกครั้งหนึ่ง

  การออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเป็นไป ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43 ที่กำหนดให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นวิชาชีพควบคุม และห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ตาม (3) คือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรม หรือผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งทำากรฝึกหัด หรืออบรมในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษา หรือฝึกอบรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2550

  2. หนังสือรับรองสิทธิ  

  หมายถึง หนังสือที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 เพื่อใช้แสดงว่าผู้ถือหนังสือเป็นผู้มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพทางการศกึษาและอยู่ในระหว่างการดำเนินการเสนอออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ผู้ยื่นคำขอ หนังสือรับรองสิทธิมีอายุ 60 วัน นับตั้งแต่วันออก

  4. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

  หมายถึง หนังสือที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 แต่หน่วยงานหรือสถานศึกษามีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการให้ผู้นั้นประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 คณะกรรมการคุรุสภา จึงอนุมัติเป็นหลักการมอบให้เลขาธิการคุรุสภาอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นเวลา 2 ปีั นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา โดยมีเงื่อนไขผู้ได้รับอนุญาตจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุรุสภากำหนด เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป และหากผู้ได้รับอนุญาตลาออกจากสถานศึกษาที่ขออนุญาตการอนุญาตดังกล่าวถือว่ายกเลิก

  18arrow4 คลิกที่นี่ เพื่อดูหน้าตาของใบอนุญาตประเภทต่างๆ

 • รายงานพิเศษ

  สพฐ.อาจเลื่อน!! การรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย (เม.ย. 56)

  สพฐ.อาจเลื่อน!! การรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย (เม.ย. 56)

   
  สพฐ หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจจะเลื่อนสอบครูผู้ช่วยที่จะจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปีละครั้งในเดือนเมษายน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 026.6/ว 14 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555 นั้น และปีนี้ก็ทำท่าว่าจะจัดสอบไปตามปกติเนื่องจากบัญชีปี 54 จะหมดอายุในเดือน กรกฎาคมปีนี้

  (คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อขยาย)

  แต่เมื่อมีข่าวการทุจริตในการสอบเมื่อครั้งสอบกรณีพิเศษฯ ที่ผ่านมา ทำให้การรับสมัครสอบที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2556 ที่กำหนดไว้ถึง 1,000 อัตรา อาจจะต้องเลื่อนออกไป เพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

   

   

   

  หลังปรากฏข้อพิรุธการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” (กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ว 12)  จำนวน  2,000 อัตรา เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ภายหลังการสอบผ่านพ้นไปกว่า 1 เดือน กระทั่งเมื่อวันที่ 27 ก.พ. นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช  รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินเครื่องตรวจสอบอย่างจริงจัง ด้วยการส่งมอบเอกสารหลักฐาน โดยเฉพาะผลสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมาตรวจสอบเบื้องต้น ให้กับ นายธาริต เพ็งดิษฐ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ช่วยตรวจสอบขยายผล
  เนื่องจากช่วงเดือนเม.ย.นี้จะมีการจัดสอบบรรจุข้าราช “ครูผู้ช่วย” (กรณีทั่วไป)อีกจำนวน 1,000 อัตรา เพราะหากไม่สามารถหาความจริงในกรณีนี้ได้ก็อาจจำเป็นต้องเลื่อนการจัดสอบ ครั้งอื่นออกไป เพื่อให้การสอบมีความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีความกังวลอย่างมากกับกรณีนี้เพราะสงสัยว่าอาจจะมีข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ดังนั้นจึงต้องการให้ดีเอสไอ ซึ่งเป็นหน่วยงานนอกช่วยตรวจสอบและยืนยันว่ามีการทุจริตจริงหรือไม่? ก่อนนำผลการตรวจสอบที่ได้กลับไปพิจารณาหามาตรการที่เหมาะสมสำหรับผลการสอบ ที่ผ่านมา

  อย่างไรก็ดีเรื่องนี้เมื่อทางกระทรวงศึกษาธิการยื่นเรื่องมาถึงมือนายธาริต อธิบดีดีเอสไอ ก็ได้รับเรื่องตรวจสอบทันทีเพราะมองว่าเป็นเรื่องสำคัญและส่งผลกระทบในวง กว้าง  พร้อมมอบหมายให้ นายธานินทร์  เปรมปรีดิ์  รองผู้บัญชาการ สำนักคดีอาญาพิเศษ 2 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดีเอสไอ ประสานข้อมูลกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงว่ามีการ ทุจริตจริงหรือไม่ก่อนแจ้งผลให้ทราบภายใน 15 วัน 

   


  ที่มา: เว็บข่าว เดลินิวส์ http://www.dailynews.co.th
 • สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  สพฐ.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เตรียมจัดสอบ "ครูผู้ช่วย" รอบใหม่ทั่วประเทศ (- – – เม.ย. 2556)

  นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วยทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556 ว่า ในสัปดาห์นี้ตนจะเสนอแนวทางการดำเนินการจัดสอบครูผู้ช่วย 2 ทางเลือกให้นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ ได้พิจารณาตัดสินในเชิงนโยบาย เพื่อที่จะนำมาใช้ในการสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน เม.ย.นี้ ได้แก่ 1.ให้ส่วนกลางดำเนินการจัดทำข้อสอบและประมวลผลการสอบ โดยจะให้เขตพื้นที่การศึกษาไปดำเนินการในการบริหารการสอบ และ 2.กระจายให้เขตพื้นที่่ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทั้งหมด โดยทั้ง 2 ทางเลือกนั้นจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ มีข้อเสนอด้วยว่า การออกข้อสอบควรจะให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ เพราะมีความชัดเจนที่มากกว่า อีกทั้งผู้ออกข้อสอบจะได้เป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการสอบครูผู้ช่วย แต่ทั้งนี้คงต้องมีการควบคุมออกข้อสอบโดยความยากง่ายของข้อสอบนั้นจะ ต้องอยู่ในระดับปานกลาง หรืออาจจะยากไม่มาก ซึ่งปกติแล้วข้อสอบทั่วไปความยากง่ายจะอยู่ที่ 0.4-0.6 แต่การสอบครูผู้ช่วยเป็นการสอบคัดเลือก ก็อาจจะค่อนมาทางยาก โดยความยากง่ายอาจจะอยู่ที่ 0.4-0.55

  ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

 • สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ งานราชการ “ครูผู้สอน” (23-29 พ.ย.55)

  งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ

  ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ         
  ชื่อตำแหน่ง :  ครูผู้สอน
  อัตราเงินเดือน :  14020 บาท
  ประเภท :  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรีทางการศึกษา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

  วิธีการเลือกสรร :  – ความรู้ความสามารถ
  การประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรที่โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกำหนด
  วิธีการประเมิน : –
  เกณฑ์การประเมิน :  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนที่สอบตามหลักสูตรในแต่ละภาคไม่ต่ำร้อยละ 50 และ ได้คะแนนทั้ง 3 ภาค ไม่ต่ำกว่าร้ายละ 60 โดยไม่ขึ้นบัญชี

  เปิดรับสมัคร :  วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
  ประกาศรับสมัคร :  

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ งานราชการ
  กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 • สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ งานราชการ “ครูผู้สอน” (1-7 พ.ย.55)

  งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ

  ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ         
  ชื่อตำแหน่ง :  ครูผู้สอน
  อัตราเงินเดือน :  14,020 บาท
  ประเภท :  บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  2. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาดนตรีศึกษา และเป็นปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
  3. เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  4. สามารถอ่าน และเขียนอักษรเบลล์ได้
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  1.ปฏิบัติงาน ครูผู้สอน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
  2.การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3.การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  4. การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  5. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร :  – ความรู้ความสามารถ
  1.ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 2.ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
  วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

  – ทักษะ
  ความสามารถ ทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ ทักษะทางด้านการเรียนการสอน วิชาเฉพาะวุฒิ ฯลฯ
  วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

  – สมรรถนะ
  คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ความซื่อสัตย์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทนและเสียสละ การมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี การประสานงาน การให้บริการ และการทำงานเป็นทีม
  วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน :  การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 และรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรร ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความรู้เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าหากคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับที่ก่อนหลังในการสมัคร

  เปิดรับสมัคร :  วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
  ประกาศรับสมัคร : 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ งานราชการ
  กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 • รายงานพิเศษ

  เตรียมพร้อม “ สอบครู สพฐ.” ต.ค.-พ.ย. 55 นี้

  สอบครู สพฐ ต.ค. – พ.ย. 55 นี้

  คาดว่าน่าจะกำหนดปฏิทินการคัดเลือก และสอบแข่งขันได้ประมาณเดือนตุลาคม หรือเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่วนรายละเอียดการสอบแข่งขันต่างๆ จะประกาศออกมาในปฏิทินดังกล่าว สำหรับข้อสอบที่จะนำมาใช้คัดเลือกครั้งนี้ เบื้องต้นจะเสนอ สพฐ.ให้ใช้คลังข้อสอบของ สพฐ.เอง ลักษณะเดียวกับการดำเนินการสอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่จะมีนักวิชาการมาช่วยกันออกข้อสอบ และทำเป็นคลังข้อสอบเอง โดยไม่ต้องไปจ้างสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบให้ สอบครู สอบครู สพฐ สอบครูผู้ช่วย

  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นายไกร เกษทัน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งข้าราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ และเหตุจำเป็น ว 12 เช่น กลุ่มครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนมาแล้ว 3 ปี ว่า ขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) รวม 225 เขตทั่วประเทศ

   สอบครูผู้ช่วย

  ได้ ส่งข้อมูลความต้องการในการสอบบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยมาให้ สพฐ.แล้ว และขณะนี้ได้กำหนดอัตราที่จะสอบบรรจุ จำนวน 1,987 อัตรา แบ่งเป็น การสอบบรรจุ 27 วิชาเอกที่เคยเปิดสอบมา จำนวน 1,595 อัตรา เช่น กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 202 อัตรา คณิตศาสตร์ 178 อัตรา ปฐมวัย 144 อัตรา ภาษาไทย 126 อัตรา วิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น สอบครู สอบครู สพฐ

  นาย ไกรกล่าวอีกว่า ส่วนอีก 392 อัตรา จะใช้เปิดสอบสำหรับกลุ่มวิชาทั่วไปตามที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมา เพื่อเปิดโอกาสให้ครูอัตราจ้างกลุ่มนี้มีสิทธิสอบได้ เนื่องจากครูอัตราจ้างกลุ่มนี้ไม่ได้จบการศึกษาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มา โดยตรง แต่จะจบสาขาทั่วไปแล้วมาเรียนต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู จนได้ในอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งการเปิดสอบที่ผ่านมาไม่ได้กำหนดกลุ่มวิชาเอกให้กับครูอัตราจ้างกลุ่มนี้ ไว้เลย ซึ่งการขอกำหนดวิชาทั่วไปให้แก่ครูอัตราจ้างกลุ่มนี้ จะต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะดำเนินการได้ และคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา เพราะครูอัตราจ้างกลุ่มนี้ทำหน้าที่สอนหนังสืออยู่แล้ว

  "ผู้ ที่มี สิทธิสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ และเหตุจำเป็น ว12 มีประมาณ 20,000 กว่าคน ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ อาทิ เป็นกลุ่มครูอัตราจ้างที่ใช้เงินงบประมาณที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่ต่ำน้อย กว่า 3 ปี เป็นต้น ซึ่งการเปิดสอบครั้งนี้จะทำให้ทุกคนมีความก้าวหน้า และความมั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้น" นายไกรกล่าว สอบครู สอบครู สพฐ

  นายไกรกล่าวอีกว่า คาด ว่าน่าจะกำหนดปฏิทินการคัดเลือก และสอบแข่งขันได้ประมาณเดือนตุลาคม หรือเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่วนรายละเอียดการสอบแข่งขันต่างๆ จะประกาศออกมาในปฏิทินดังกล่าว สำหรับข้อสอบที่จะนำมาใช้คัดเลือกครั้งนี้ เบื้องต้นจะเสนอ สพฐ.ให้ใช้คลังข้อสอบของ สพฐ.เอง ลักษณะเดียวกับการดำเนินการสอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่จะมีนักวิชาการมาช่วยกันออกข้อสอบ และทำเป็นคลังข้อสอบเอง โดยไม่ต้องไปจ้างสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบให้  สอบครู สอบครู สพฐ สอบครู สพฐ

  ที่มา: มติชนออนไลน์