• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สนจ.ร้อยเอ็ด [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ร้อยเอ็ด] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.ค. -16 ก.ค. 2564 รวม 18 อัตรา,

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สนจ.ร้อยเอ็ด พนักงานราชการเฉพาะกิจ ร้อยเอ็ด

  ลิงค์: https://ehenx.com/14823/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 18
  ปฏิบัติงานที่: ร้อยเอ็ด
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ค. – 16 ก.ค. 2564
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สนจ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |

  สนจ.ร้อยเอ็ด

  สนจ.ร้อยเอ็ด

  ลิงค์: https://iqepi.com/37100/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: ร้อยเอ็ด
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ม.ค. – 31 ม.ค. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  สนจ.ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด

  สนจ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครสอบ

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2.มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, PowerPoint และการใช้ Internet)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของ ส่วนราชการ
  2.รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง และทันสมัย
  3.จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์
  4.ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
  5.ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การ รับ-จ่ายเงินของสำนักงานจังหวัดมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
  6.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตาที่กำหนด
  7.ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  8.ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
  9.จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
  10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ โดยมีรายละเอียดตามระเบียบข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร
  วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  การวิเคราะห์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ใช้ทักษะและสมรรถนะในเรื่องที่สอดคล้องกับตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : 1.สอบปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

  – สมรรถนะ
  ความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบภาษณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 3.การเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

  สมัครงาน สนจ.ร้อยเอ็ด งานราชการ ร้อยเอ็ด สนจ.ร้อยเอ็ด รับสมัคร สอบ สนจ.ร้อยเอ็ด2560 สอบ สนจ.ร้อยเอ็ด 60 ehenbook.com สนจ.ร้อยเอ็ด เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.ร้อยเอ็ด :ตนเอง  

  ดาวน์โหลดไฟล์ สนจ.ร้อยเอ็ด คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |