• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับพนักงานประจำห้องทดลอง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานประจำห้องทดลอง (- – 30 เม.ย. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับพนักงานประจำห้องทดลองเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ๑. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
  (๑) ปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
  (๒) ดูแล รักษา ล้าง จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือในการทดลองทางวิทยาศาสตร์
  (๓) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

  ๒. ลูกจ้างชั่วคราว งานวิจัยสารบำบัดมะเร็ง กลุ่มงานวิจัย

  ๓. ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน ๑ อัตรา

  ๔. อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๖,๙๑๐ บาท

  ๕. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
  ๕.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม ดังนี้
  (๑) มีสัญชาติไทย
  (๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
  (๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  (๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
  (๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  (๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
  (๑๐)ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
  (๑๓)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
  ๕.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
  (๑) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
  (๒) เพศหญิง อายุ ๑๘ – ๓๐ ปี
  (๓) มีความขยัน เอาใจใส่ในการทำงาน

  ๖. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
  ๖.๑ ประเมินความรู้เฉพาะด้านของบุคคลที่เกี่ยวกับงาน ๑๐๐ คะแนน
  วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์
  ๖.๒ ประเมินด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๑๐๐ คะแนน
  เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี จริยธรรม การตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ เสียสละ ความร่วมแรงร่วมใจ และการมีมนุษยสัมพันธ์
  วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์

  ๗. เกณฑ์การตัดสิน
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินทั้ง ๒ ด้าน โดยได้คะแนนแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ๘. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนด้านความรู้เฉพาะด้านของตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนด้านความรู้เฉพาะด้านของตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และผู้ที่ได้รับการจ้างจะต้องมีข้าราชการระดับ ๕ ขึ้นไป เป็นผู้รับรองการทำงาน ๑ คน

  ๙. การรับสมัคร
  ๙.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ๒๖๘/๑ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๕ ต่อ ๑๕๑๘ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ในวันเวลาราชการ
  ๙.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑ รูป
  (๒) สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมแสดงวุฒิการศึกษาตัวจริง)
  (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
  (๔) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙) จำนวน ๑ ฉบับ
  (๕) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
  (๖) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล
  ๙.๓ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่บอร์ดชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร และทางเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
  ๙.๔ การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะแจ้งประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบภายหลัง
  ๙.๕ ค่าธรรมเนียมสมัคร
  ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

  โดยรับสมัครตั้งแตวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ในวันเวลาราชการ

  วิธีการสมัครงานราชการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับพนักงานประจำห้องทดลอง :

  ผูประสงคจะสมัครขอยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารดํารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแหงชาติ ๒๖๘/๑ ถนนพระราม ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๕ ตอ ๑๕๑๘

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับพนักงานประจำห้องทดลอง คลิกที่นี่

  ฝากประชาสัมพันธ์