• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคลล,นิติกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี (11 – 31 มี.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคลล
  อัตราเงินเดือน : 14,020 หรือตามที่ คพร. กำหนด บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรบุคคล,ทางการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์,ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์,ทางรัฐประศาสนศาสตร์,ทางรัฐศาสตร์,,ทางนิติศาสตร์,ทางบริหารธุรกิจ หรือทางนิเทศศาสตร์


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
  อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทางนิติศาสตร์


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์,ทางบริหารธุรกิจ,ทางรัฐศาสตร์,ทางนิติศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  อัตราเงินเดือน : 18,360 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์,ทางรัฐศาสตร์,ทางนิติศาสตร์ หรือทางบริหารธุรกิจ


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สังกัด วิทยาลัยนาฏศิลป)
  อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์,ทางรัฐศาสตร์,ทางนิติศาสตร์ หรือทางบริหารธุรกิจ


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สังกัด วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย)
  อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์,ทางรัฐศาสตร์,ทางนิติศาสตร์ หรือทางบริหารธุรกิจ


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี,ทางบริหารธุรกิจ,ทางพาณิชยศาสตร์ หรือทางเศรษฐศาสตร์


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (สังกัด วิทยาลัยนาฏศิลป)
  อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (สังกัด วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี)
  อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


   ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด)
  อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางศึกษาศาสตร์,ทางคณิตศาสตร์,ทางสถิติ,ทางสถิติประยุกต์,ทางบริหารธุรกิจ,ทางนิเทศศาสตร์,ทางศิลปศาสตร์ หรือทางการศึกษา


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
  อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี,ทางการบริหารธุุรกิจ,ทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางนิติศาสตร์


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (สังกัด วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี)
  อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี,ทางการบริหารธุุรกิจ,ทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางนิติศาสตร์


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (สังกัด วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง)
  อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี,ทางการบริหารธุุรกิจ,ทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางนิติศาสตร์


  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย)
  อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี,ทางการบริหารธุรกิจหรือทางเศรษฐศาสตร์ (ซึ่งเรียนบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)


  เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คลิกที่นี่

  ฝากประชาสัมพันธ์