• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ศมสท. เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน เภสัชกร (บัดนี้ – 10 ก.ย. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ศมสท. เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

  ตำแหน่ง: เภสัชกร
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี

  ประกาศรับสมัครเภสัชกร

  ด้วย ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย(ศมสท.) ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครพนักงานโครงการ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

  ตำแหน่งพนักงานโครงการพัฒนาข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐาน
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ถ้าเป็นเพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
  2. จบการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตหรือสูงกว่า (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)
  3. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลยาและข้อมูลทางการแพทย์
  4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  5. มีความชื่นชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสาสรสนเทศทางการแพทย์
  6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเพิ่มเติมความรู้อยู่เสมอและสามารถต่อยอดพัฒนาตนเองได้

  รายละเอียดของงาน
  1. พัฒนาและบำรุงรักษามาตรฐานรหัสยา TMT และตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานมาตรฐานรหัสยา TMT ติดต่อประสานงานและประชุมวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานรหัสยา

  โอกาสที่ได้รับ
  1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบสารสนเทศทางการแพทย์, Health Information System, Pharmacy Informations ภายในประเทศและต่างประเทศ
  2. ติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศและรับดูงานเกี่ยวกับมาตรฐานข้อมูลยา
  3. มีโอกาสในการศึกษาต่อสาขา Health Information ในระดับปริญญาโทและเอก

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. หลักฐานการศึกษา คือ
  ….. ก. ใบรายงานผลการศึกษา
  ….. ข. ใบประกาศนียบัตร
  4. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน (ยื่น ณ วันสอบสัมภาษณ์)
  5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และใบทะเบียนสมรส

  อนึ่ง ศมสท. สงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของ ศมสท. จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นลูกจ้าง แม้ว่าจะมีการจ้างแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์จะเป็นลูกจ้าง หรือหากจ้างเป็นลูกจ้างแล้วจะต้องหมดสภาพการเป็นลูกจ้างของ ศมสท.

  คณะ กรรมการจะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และจะสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าทำงานจ้างอยู่ในดุลยพินิจของ ศมสท.
  ทั้ง นี้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

  ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) ชั้น 3
  อาคารสุขภาพแห่งชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 02-8329297 โทรสาร 02-8329290

  วิธีการสมัครงานพนักงาน ศมสท. :

  ผู้สนใจ สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
  มาที่อีเมล์ kanet@hsri.or.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง – 10 กันยายน 2556
  โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครและจะเชิญมาสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป
  ผู้ประสานงาน นายคเณศ สัมพุทธานนท์

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ก.ย. 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์