• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้บริหาร อาจารย์- บุคลากร กว่า 64 อัตรา ( – ไม่ระบุ – 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  รับด่วน ผู้บริหาร อาจารย์- บุคลากร กว่า 64 อัตรา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษากำลังเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานใน ตำแหน่งผู้บริหาร อาจารย์ประจำ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน รวม 64 ตำแหน่งประกอบด้วย

  1.หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา 1 อัตรา

  2..หัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 อัตรา

  คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป ตำแหน่งที่ 2 หัวหน้าฝ่ายบัญหากมีประสบการณ์มาก่อนจะต้องมีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ตำแหน่งอาจารย์ประจำ ประกอบด้วย

  1. 1.อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 3 อัตรา
  2. 2.อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 3 อัตรา
  3. 3.อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา
  4. 4. อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
  5. 5.อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
  6. 6.อาจารย์สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จำนวน 3 อัตรา
  7. 7.อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
  8. 8.อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 3 อัตรา
  9. 9.อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์-สื่อดิจิตอล จำนวน 3 อัตรา
  10. 10.อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน 5 อัตรา
  11. 11.อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน จำนวน 3 อัตรา
  12. 12.อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป
  • ตำแหน่งที่ 9 หากมีความรู้เรื่องกราฟฟิคดีไซน์และสามารถตัดต่อภาพยนตร์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ประกอบด้วย

  1. 1.เจ้าหน้าที่โครงการต่าง ๆ จำนวน 5 อัตรา
  2. 2.เจ้าหน้าที่งานวิจัย จำนวน 2 อัตรา
  3. 3.เจ้าหน้าที่งานวารสาร จำนวน 3 อัตรา
  4. 4.เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 5 อัตรา
  5. 5.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
  6. 6.นักวิชาการ(มาตรฐานด้านการเรียนการสอนงานวิจัย) 3 อัตรา
  7. 7.เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 2 อัตรา
  8. 8.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

  ปฏิบัติงานที่:

  วิธีการสมัครงานราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม :

  ผู้สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 7 ชั้น 1 หรือทางไปรษณีย์ หรือ E-mail: human@siamtechu.net/tik_luk@hotmail.com วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 วันทำการวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.โทรศัพท์ 0 2878 5060,0 2878 5020 โทรสาร 0 2878 5012

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: – ไม่ระบุ – 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ หัวหน้าฝ่ายบัญชี,เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี,เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน,นักวิชาการด้านการเรียนการสอน,นักวิชาการวัดและประเมินผล,นัวิชาการด้านหลักสูตร,นักวิจัย, (ไม่ระบุ – – 2556)

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับด่วน นักวิชาการ,หน.ฝ่ายบัญชี,จนท.,-การเงิน 15 อัตรา

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษากำลังเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในฝ่ายบัญชี การเงิน จำนวน 7 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป
  1.หัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 3 อัตรา 3.เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 3 อัตรา , 4.นักวิชาการด้านการเรียนการสอน 2 อัตรา 5. นักวิชาการวัดและประเมินผล 2 อัตรา 6.นักวิชาการด้านหลักสูตร 2 อัตรา 7. นักวิจัย 2 อัตรา

  คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพเกี่ยวกับสายงานบัญชี ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป มีทักษะความรู้ Program Auto Filght มีประสบการณ์ในด้านการบริหารการศึกษา และมีความรู้ความสามารถในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขณะนี้กำลังเปิดรับด่วน!!!!
  หมายเหตุ หัวหน้าฝ่ายการเงิน อายุ 30 ปีขึ้นไป
   

  วิธีการสมัครงานราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม :

  ผู้สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 7 ชั้น 1 หรือทางไปรษณีย์ หรือ E-mail: human@siamtechu.net วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 วันทำการวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.โทรศัพท์ 0 2878 5060 โทรสาร 0 2878 5012

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!