• งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ “นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ,วิทยาจารย์ปฏิบัติการ” (13 ก.พ.-6 มี.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 "นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ,วิทยาจารย์ปฏิบัติการ" (13 ก.พ.-6 มี.ค. 2556)

  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
  ชื่อตำแหน่ง : วิทยาจารย์ปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 16,400-15,040 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทาง คณิตศาสตร์, ทางคณิตศาสตร์ศึกษา, ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์, ทางการสอนคณิตศาสตร์, ทางคณิตศาสตร์เพื่อการสอน และทางคณิตศาสตร์และสถิติ และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะ งานที่ปฏิบัติ โดยสรุป ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนและการอบรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (ตามเอกสารหมายเลข 2)
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งวิทยาจารย์ปฏิบัติการโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
  1. วิชาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ (150 คะแนน)
  – วิชาการด้านคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับแคลคูลัส และสถิติ
  2. วิชาความรู้ และทักษะสอน (50 คะแนน )
  – ทดสอบภาคปฏิบัติด้านปฏิบัติการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
  ทักษะ/สมรรถนะ : การสอน

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านควบคุมการจราจร)
  อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะ งานที่ปฏิบัติ โดยสรุป ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการจราจร การใช้อุปกรณ์เครื่องมือของระบบควบคุมการจราจร (VTMIS) และระบบฐานข้อมูลท่าเรือ (PMIS) วิทยุสื่อสารติดต่อกับเรือด้วยภาษาอังกฤษด้วยศัพท์เทคนิคทางเรือ เข้าเวรยามปฏิบัติงานตามวงรอบเพื่อการให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  (ตามเอกสารหมายเลข 1)
  ดังนั้น ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติงาน ลักษณะงานดังกล่าวได้ โดยต้องไม่มีอาการของโรคตาบอดสี ความบกพร่องทางการได้ยิน ความบกพร่องทางภาษา ปัญหาการพูดติดอ่าง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้ทางด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ
  – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรือ ท่าเรือ สินค้า และการเดินเรือ
  – ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ เช่น พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน (อนุสัญญา COLREG 72) เป็นต้น
  – ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอนุสัญญาว่าด้วยการเดินเรือระหว่างประเทศ (อนุสัญญา SOLAS 74-82) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินเรือ
  – ความรู้เกี่ยวกับระบบ VTS
  2.ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – (การแปลเต็มรูปแบบ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)
  – ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
  – ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษทางเดินเรือ
  ทักษะ/สมรรถนะ : ภาษาอังกฤษ


  เงื่อนไข : ไม่รับโอน
  เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556
  ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่
  เว็บไซต์หน่วยงานรับสมัครสอบ

  กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ "นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ,วิทยาจารย์ปฏิบัติการ" (13 ก.พ.-6 มี.ค. 2556)
  1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

  ฝากประชาสัมพันธ์