• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  ร.ร.อนุบาลเสาไห้ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้สอน (29 ส.ค. – 2 ก.ย. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ร.ร.อนุบาลเสาไห้เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – วิชาเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษาหรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอนปฐมวัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา ปริญญาโททางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษาหรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอนปฐมวัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  (2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิใบประกอบวิชาชีพครู
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  (2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
  (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  (5) ปฏิบัติงานการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
  (6) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  (7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำไปพัฒนาการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  (8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  สอบข้อเขียน คะแนน 50 คะแนน 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน คะแนน 50 คะแนน คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  – ทักษะ
  ประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา) คะแนน 20 คะแนน
  วิธีการประเมิน : ประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา) คะแนน 20 คะแนน คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  – สมรรถนะ
  สอบสัมภาษณ์ ความรู้ความสามารถทางการศึกษาและคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่มีความเหมาะสมกับอาชีพ คะแนน 30 คะแนน
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ ความรู้ความสามารถทางการศึกษาและคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่มีความเหมาะสมกับอาชีพ คะแนน 30 คะแนน คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่คะแนนสอบเท่ากันให้ดูคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ถ้าคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน เท่ากันให้ดูคะแนนสัมภาษณ์ ถ้าคะแนนทั้งสองเท่ากันให้พิจารณาตามลำดับที่สมัครสอบโดยจัดเรียงลำดับที่จากคะแนนสอบดังนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความรู้มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในที่สูงกว่าหากคะแนนภาคความรู้เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับที่ก่อนหลังในการสมัคร 

  ปฏิบัติงานที่: สระบุรี

  วิธีการสมัครงานราชการร.ร.อนุบาลเสาไห้ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ส.ค. – 2 ก.ย. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์