ราชกิจจาฯแพร่ ประกาศกระทรวงแรงงาน ห้ามนายจ้างปิดงาน-ลูกจ้างนัดหยุดงาน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

“ราชกิจจาฯแพร่ ประกาศกระทรวงแรงงาน ห้ามนายจ้างปิด […]