Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

รพ.เจ้าพระยายมราช เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,นักประชาสัมพันธ์ (5 – 11 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

รพ.เจ้าพระยายมราช เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,960
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,นักประชาสัมพันธ์(รพ.เจ้าพระยายมราช)
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ รพ.เจ้าพระยายมราช :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลยมราช (ชั้น 8 อาคารอำนวยการ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 11 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 พ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ รพ.เจ้าพระยายมราช คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

รพ.เจ้าพระยายมราช เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ (1 – 8 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

รพ.เจ้าพระยายมราชเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ(รพ.เจ้าพระยายมราช)
อัตราเงินเดือน : ๑๓,๓๐๐ – ๑๔,๖๓๐ บาท บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบำบัดขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมบำบัด ในการให้บริการทางกิจกรรมบำบัดแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม
และปลอดภัย
(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา
ภาวะเลี่ยง เพื่อให้การบริการทางกิจกรรมบำบัดเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันสถานการณ์ และทันเวลา
(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ประดิษฐ์ดังแปลง
ประยุกต์ใช้ อุปกรณ์เครื่องช่วย เครื่องดาม สภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการบริการผู้ป่วยให้
มีคุณภาพให้บุคคลดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว
ชุมชนและสังคม
(๔) ส่งเสริม ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ สุขภาพของประชาชน
หรือการบริการอื่น ๆ ทางด้านกิจกรรมบำบัด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ
หน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
ความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านกิจกรรมบำบัดแก่ผู้ใช้บริการ
ครอบครัว ชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแล
ตนเองได้
(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับด้าน
กิจกรรมบำบัดเพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการ เอกชน ประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่
เป็นประโยชน์ สนับสนุนภารกิจและประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานต่างๆ ของหน่วยงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

วิธีการสมัครงานราชการรพ.เจ้าพระยายมราช :

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •