Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบ 17 เม.ย. -30 เม.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ม.นครพนม

ม.นครพนม

ลิงค์: https://iqepi.com/38376/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม,นครพนม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 เม.ย. – 30 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ม.ค. -13 ก.พ. 2560 |

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ม.นครพนม

ม.นครพนม

ลิงค์: https://iqepi.com/37121/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม,นครพนม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ม.ค. – 13 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ม.นครพนมนครพนม

ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป
Microsoft Word, Excel, Access, Power Point และ Internet ไ
ด้เป็นอย่างดี
3. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกองค์กรได้ เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์การทำงานในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(พร้อมแสดงหลักฐาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารทางราชการ ทั้งภายในและภายนอก

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ทั่วไป 2. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 1.1 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์

– สมรรถนะ
1. คุณสมบัติส่วนบุคคล 1.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 1.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 1.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 1.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 1.5 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. เพศชาย สามารถพักอาศัยภายในหอพักนักศึกษาชายได้
3. มีความสามารถด้านงานเชื่อม งานไฟฟ้า และงานประปาเป็นอย่างดี
4. มีความสามารถด้านดนตรี กีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา ครูพี่เลี้ยงชาย ในระดับอาชีวศึกษา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี (พร้อมแสดงหลักฐาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – เอกสารทางราชการ ทั้งภายในและภายนอก
– งานกิจการนักศึกาา
– งานเชื่อม งานไฟฟ้า และงานประปา
– ดูแลหอพักชาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ทั่วไป 1.2 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ – ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบปฏิบัติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

– สมรรถนะ
1. คุณสมบัติส่วนบุคคล 1.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 1.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 1.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 1.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 1.5 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน ม.นครพนม งานราชการ นครพนม,นครพนม ม.นครพนม รับสมัคร สอบ ม.นครพนม2560 สอบ ม.นครพนม 60 ehenbook.com ม.นครพนม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.นครพนม :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ม.นครพนม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ก.ย. -9 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ม.นครพนม

“ม.นครพนม”

ลิงค์: https://iqepi.com/36034/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.ย. – 9 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ม.นครพนมนครพนม

ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
1.2 มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี (พร้อมแสดงหลักฐาน)
1.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป
Microsoft Word, Excel, Access, Power Point และ Internet
ได้เป็นอย่างดี
1.4 สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – เกี่ยวกับเอกสารทางราชการ
– เกี่ยวกับงานสารบรรณ
– เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
– อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ทั่วไป) 1..2 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียนวิชาละ 1 ชั่วโมง

– ทักษะ
1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 1.1 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน

– สมรรถนะ
1. คุณสมบัติส่วนบุคคล 1.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 1.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 1.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 1.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 1.5 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
สมัครงาน ม.นครพนม งานราชการ นครพนม ม.นครพนม รับสมัคร สอบ ม.นครพนม2559 สอบ ม.นครพนม 59 ehenbook.com ม.นครพนม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.นครพนม :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ม.นครพนม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.ค. -31 ก.ค. 2559 |เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ม.นครพนม

“ม.นครพนม”

ลิงค์: https://iqepi.com/35430/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ค. – 31 ก.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ม.นครพนมนครพนม

ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาการบัญชี
2. ต้องมีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (มีหนังสือรับรอง)
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Excel, Access, Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานสารบรรณ
2. งานบัญชีและการเงิน
3. เอกสารทางราชการต่าง ๆ
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
มีความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเภตุการณ์ทั่วไป)
วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียน วิชาละ 100 คะแนน

– ทักษะ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : โดยการสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ 100 คะแนน

– สมรรถนะ
3.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 3.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 3.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.5 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน ม.นครพนม งานราชการ นครพนม ม.นครพนม รับสมัคร สอบ ม.นครพนม2559 สอบ ม.นครพนม 59 ehenbook.com ม.นครพนม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.นครพนม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ม.นครพนม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •