• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบ 17 เม.ย. -30 เม.ย. 2560

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ม.นครพนม

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ม.นครพนม

  ลิงค์: https://iqepi.com/38376/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ
  ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*
  อัตราเงินเดือน: 13,800-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: นครพนม,นครพนม
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 เม.ย. – 30 เม.ย. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ม.ค. -13 ก.พ. 2560 |

  ม.นครพนม

  ม.นครพนม

  ลิงค์: https://iqepi.com/37121/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: นครพนม,นครพนม
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ม.ค. – 13 ก.พ. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ม.นครพนมนครพนม

  ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป
  Microsoft Word, Excel, Access, Power Point และ Internet ไ
  ด้เป็นอย่างดี
  3. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
  และภายนอกองค์กรได้ เป็นอย่างดี
  4. มีประสบการณ์การทำงานในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
  ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  (พร้อมแสดงหลักฐาน)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารทางราชการ ทั้งภายในและภายนอก

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ทั่วไป 2. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 1.1 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน
  วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์

  – สมรรถนะ
  1. คุณสมบัติส่วนบุคคล 1.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 1.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 1.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 1.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 1.5 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
  2. เพศชาย สามารถพักอาศัยภายในหอพักนักศึกษาชายได้
  3. มีความสามารถด้านงานเชื่อม งานไฟฟ้า และงานประปาเป็นอย่างดี
  4. มีความสามารถด้านดนตรี กีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา ครูพี่เลี้ยงชาย ในระดับอาชีวศึกษา
  ไม่น้อยกว่า 5 ปี (พร้อมแสดงหลักฐาน)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – เอกสารทางราชการ ทั้งภายในและภายนอก
  – งานกิจการนักศึกาา
  – งานเชื่อม งานไฟฟ้า และงานประปา
  – ดูแลหอพักชาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1. ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ทั่วไป 1.2 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ – ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน
  วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบปฏิบัติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

  – สมรรถนะ
  1. คุณสมบัติส่วนบุคคล 1.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 1.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 1.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 1.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 1.5 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

  สมัครงาน ม.นครพนม งานราชการ นครพนม,นครพนม ม.นครพนม รับสมัคร สอบ ม.นครพนม2560 สอบ ม.นครพนม 60 ehenbook.com ม.นครพนม เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.นครพนม :ตนเอง  

  ดาวน์โหลดไฟล์ ม.นครพนม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ก.ย. -9 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป

  ม.นครพนม

  “ม.นครพนม”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36034/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: นครพนม
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.ย. – 9 ต.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ม.นครพนมนครพนม

  ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบ

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  1.2 มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
  การอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี (พร้อมแสดงหลักฐาน)
  1.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป
  Microsoft Word, Excel, Access, Power Point และ Internet
  ได้เป็นอย่างดี
  1.4 สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
  ได้เป็นอย่างดี
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – เกี่ยวกับเอกสารทางราชการ
  – เกี่ยวกับงานสารบรรณ
  – เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
  – อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  1. ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ทั่วไป) 1..2 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียนวิชาละ 1 ชั่วโมง

  – ทักษะ
  1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 1.1 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน
  วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน

  – สมรรถนะ
  1. คุณสมบัติส่วนบุคคล 1.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 1.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 1.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 1.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 1.5 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
  สมัครงาน ม.นครพนม งานราชการ นครพนม ม.นครพนม รับสมัคร สอบ ม.นครพนม2559 สอบ ม.นครพนม 59 ehenbook.com ม.นครพนม เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.นครพนม :ตนเอง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ ม.นครพนม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

   

   

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.ค. -31 ก.ค. 2559 |เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  ม.นครพนม

  “ม.นครพนม”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35430/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ระดับการศึกษา: ปวส.  
  อัตราเงินเดือน: 13,800-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: นครพนม
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ค. – 31 ก.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ม.นครพนมนครพนม

  ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบ

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  สาขาวิชาการบัญชี
  2. ต้องมีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (มีหนังสือรับรอง)
  3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Excel, Access, Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานสารบรรณ
  2. งานบัญชีและการเงิน
  3. เอกสารทางราชการต่าง ๆ
  4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  มีความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเภตุการณ์ทั่วไป)
  วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียน วิชาละ 100 คะแนน

  – ทักษะ
  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน
  วิธีการประเมิน : โดยการสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ 100 คะแนน

  – สมรรถนะ
  3.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 3.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 3.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.5 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
  วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

  สมัครงาน ม.นครพนม งานราชการ นครพนม ม.นครพนม รับสมัคร สอบ ม.นครพนม2559 สอบ ม.นครพนม 59 ehenbook.com ม.นครพนม เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.นครพนม :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ ม.นครพนม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |