• งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  คุรุสภา เปิดรับสมัครทดสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (11-31 ม.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์
  คุรุสภา
  คุรุสภา

  คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบ ครู 9 มาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (11-31 ม.ค. 2556)

  เปิดรับสมัครวันที่ 11 มกราคมนี้ เป็นวันแรกนะครับ สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบสายครูแต่มีหัวใจครู และวิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เพื่อใช้ในการสมัครสอบครู และก้าวสู่การครอบครองใบประกอบวิชาชีพครู เมื่อผ่านการปฏิบัติการสอนครบ 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องสอบให้ผ่านครบทั้ง 9 มาตรฐานวิชาชีพก่อนนะครับ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 11

  คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 สำหรับชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและสาขาอื่นๆ ที่ประสงค์จะขอรับการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด โดยการทดสอบตามกำหนดการ ดังนี้

  7-10 ม.ค. 2556 ประกาศรับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา หรือ คลิกที่นี่

  11-30 ม.ค. 2556 รับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 ผ่านระบบทดสอบออนไลน์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศผ่านเว็บไซต์คุรุสภา หรือ คลิกที่นี่

  4-6 พ.ค. 2556 ดำเนินการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 11 ทั้งชาวไทย และต่างประเทศพร้อมกัน ณ ศูนย์ทดสอบส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

  กรกฎาคม 2556 ประกาศผลการทดสอบควมรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้ง 9 มาตรฐาน วันเวลาที่เปิดรับสมัคร สมัคร สอบ 9 มาตรฐาน 255611 11-31 มค 2556 สมัครสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู 2556
  การรับสมัคร สมัคร สอบ 9 มาตรฐาน 2556 คุรุสภารับสมัครทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา สมัครสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู 2556

  ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
  เรื่อง รับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑
  —————————————มาตรฐาน 2556] คุรุสภารับสมัครทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  สมัครสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู 2556
  อาศัยอำนาจตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการ
  ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา
  ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  ของคุรุสภา สำหรับผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพครูที่มีมาตรฐานความรู้ไม่ตรงตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
  มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
  ๑. คุณสมบัติของผู้สมัครทดสอบ
  ๑.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
  ๑.๒ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  ๑.๓ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ (ข) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้
  ๑.๓.๑ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  ๑.๓.๒ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  ๑.๓.๓ เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
  แห่งวิชาชีพ
  ๒. มาตรฐานความรู้ที่เปิดทดสอบ ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่กำหนดในข้อบังคับ
  คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้สมัครทดสอบสามารถเลือกทดสอบ
  ความรู้ในมาตรฐานต่างๆ ดังนี้
  ๒.๑ ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
  ๒.๒ การพัฒนาหลักสูตร
  ๒.๓ การจัดการเรียนรู้
  ๒.๔ จิตวิทยาสำหรับครู
  ๒.๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา
  ๒.๖ การบริหารจัดการในห้องเรียน
  ๒.๗ การวิจัยทางการศึกษา
  ๒.๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  ๒.๙ ความเป็นครู
  – ๒ –
  ๓. การรับสมัครทดสอบ
  ๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครทดสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยใช้ Internet Explorer Browser ในการเข้าระบบรับสมัครทดสอบออนไลน์ และดำเนินการ
  ตามขั้นตอน ดังนี้
  ๓.๑.๑ เปิดเว็บไซต์ http://upload.ksp.or.th/ksptest/index_th.php เพื่อเข้าระบบ
  รับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ จากนั้นให้ผู้สมัครทดสอบคลิ้ก “ใบสมัคร
  ออนไลน์”
  ๓.๑.๒ กรอกข้อความในขั้นตอนที่ ๑ ให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อจากนั้นระบบจะนำ
  ผู้สมัครทดสอบเข้าสู่ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครทดสอบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ท่านจะต้องตรวจสอบความ
  ถูกต้องของข้อมูล หากพบว่ามีข้อมูลส่วนใดผิดพลาด ท่านสามารถแก้ไขโดยการคลิ้ก “แก้ไข” และเมื่อมั่นใจแล้วว่า
  ข้อมูลของท่านถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงคลิ้ก “ส่งใบสมัคร” เพื่อส่งใบสมัครทดสอบ
  ข้อควรระวังในการกรอกข้อมูลของผู้สมัครทดสอบ
  (๑) การสมัครทดสอบสามารถดำเนินการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  (๒) ผู้สมัครทดสอบที่ได้ส่งใบสมัครทดสอบ โดยการคลิ้ก“ส่งใบสมัคร” เรียบร้อยแล้ว
  จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ในการสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ ได้ ดังนั้น
  ผู้สมัครทดสอบจะต้องระมัดระวังในการกรอกข้อมูลของผู้สมัครทดสอบทุกรายการให้ถูกต้องครบถ้วน
  ๓.๑.๓ ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบผ่านเคาน์เตอร์
  บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ ต่อจากนั้นให้ผู้สมัครทดสอบพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครทดสอบความรู้ตาม
  มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบลงในกระดาษ
  ขนาด A๔ จำนวน ๒ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อ
  บันทึกข้อมูล เช่น Diskette CD เป็นต้น
  ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของ
  คุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครทดสอบสามารถ
  เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ และแบบฟอร์มการชำระ
  เงินค่าธรรมเนียมการทดสอบได้อีกครั้ง ในหัวข้อ “ค้นหาใบสมัคร” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ในการสมัคร
  ทดสอบได้
  ๓.๑.๔ นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ภายในวันเวลาทำการ
  ของธนาคาร หลังจากที่ธนาคารออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้สมัครทดสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครทดสอบตรวจสอบ
  ความถูกต้องของชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวสอบ เลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนเงินค่าธรรมเนียม และ
  ชื่อบัญชีที่ธนาคารจะนำเงินเข้าตามรหัส Company Code ๙๒๑๐ สนง. เลขาธิการคุรุสภา (ทดสอบมาตรฐาน
  วิชาชีพครูไทย) หากพบว่ามีข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในทันที
  ๓.๑.๕ การรับสมัครทดสอบ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการทดสอบความรู้
  ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ เรียบร้อยแล้ว สมัคร สอบ 9 ประกาศคุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  – ๓ –
  ๓.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครทดสอบ ประกอบด้วย
  ๓.๒.๑ ค่าธรรมเนียมการทดสอบ มาตรฐานละ ๓๐๐ บาท
  ๓.๒.๒ ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาทต่อครั้ง
  ค่าธรรมเนียมในการสมัครทดสอบจะไม่จ่ายคืนให้ผู้สมัครทดสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  รวมทั้งการเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ วันเวลาทดสอบ สถานที่สอบ เว้นแต่จะมีการยกเลิก
  การทดสอบความรู้ครั้งนี้ทั้งหมด
  ๓.๓ เงื่อนไขการสมัครทดสอบ
  ๓.๓.๑ ผู้สมัครทดสอบ สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ต่อการเปิดรับสมัครทดสอบความรู้
  ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาหนึ่งครั้ง
  ๓.๓.๒ ผู้สมัครทดสอบ เมื่อเลือกมาตรฐานความรู้ที่จะทดสอบและศูนย์สอบแล้ว
  จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  ๓.๓.๓ ผู้สมัครทดสอบ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้สมัครทดสอบในข้อ ๑ และต้อง
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครทดสอบความรู้ คือวันที่ ๓๑
  มกราคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
  เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
  ๓.๓.๔ การสมัครทดสอบความรู้ตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
  และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔
  และ พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
  ๓.๓.๕ ผู้สมัครทดสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
  ตรงตามประกาศรับสมัครทดสอบความรู้และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครทดสอบนำมายื่น
  ในภายหลังไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครทดสอบความรู้ฯ กรรมการคุรุสภา จะถือว่าผู้สมัครทดสอบ
  ความรู้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครทดสอบความรู้ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร
  ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
  – ๔ –
  ๔. วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ
  วัน เดือน ปี ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐
  ๑๑.๐๐

  ๑๓.๐๐
  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐
  เสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ภาษาและเทคโนโลยี
  สำหรับครู
  พักรับประทานอาหารกลางวัน
  การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้
  อาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จิตวิทยาสำหรับครู การวัดและ
  ประเมินผลการศึกษา
  การบริหารจัดการใน
  ห้องเรียน
  จันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ การวิจัยทางการศึกษา
  นวัตกรรมและ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ทางการศึกษา
  ความเป็นครู
  สถานที่ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
  ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
  ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
  ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
  ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ
  คุรุสภาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา วัน เวลา และ
  สถานที่สอบให้ผู้สมัครทดสอบทราบทาง http://www.ksp.or.th ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  ๖. หลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าทดสอบความรู้
  ผู้มีสิทธิทดสอบต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อใช้ในการแสดงตนก่อนเข้าทดสอบ ดังนี้
  ๖.๑ ใบสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ ที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต
  ติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว และลงลายมือชื่อของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
  ๖.๒ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันทดสอบ และหลักฐานการเปลี่ยน
  ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
  กรณีไม่ได้เตรียมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ
  จะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ โดยเด็ดขาด
  ๗. เกณฑ์การตัดสินผลการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
  มาตรฐานความรู้ที่ผ่านเกณฑ์ แต่ละมาตรฐานต้องสอบได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
  มัคร สอบ 9 มาตรฐาน 2556] คุรุสภารับสมัครทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 11-31 มค 2556 สมัครสอบ 9 มาตรฐานสวิชาชีพครู 2556
  – ๕ –
  ๘. การออกหลักฐานการผ่านการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
  ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จะได้รับวุฒิบัตรเป็นหลักฐานการรับรอง
  ความรู้ตามมาตรฐานที่ผ่านการรับรองแล้ว
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  (นายดิเรก พรสีมา)
  ประธานกรรมการคุรุสภา
  ดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11

  เว็บไซต์คุรุสภา คลิกที่นี่

  ฝากประชาสัมพันธ์