• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงิน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (13 – 22 มี.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
  ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม
  ประมวลผลคำและตารางคำนวณคำได้เป็นอย่างดี
  ๓. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับองค์การนักศึกษา
  หรืองานด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้
  ๔. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์
  สามารถประสานกับหน่วยงานภายในและ
  ภายนอกได้เป็นอย่างดี
  ๕. สามารถทำงานนอกเวลาราชการและ
  นอกสถานที่ได้
  ๖. มีใจรักในงานบริการ


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงิน
  อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  สาขาวิชาการบัญชี
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ
  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  ๓. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี-การเงิน
  จากงานการเรียนการสอนได้
  ๔. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบการ
  บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
  อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  ๖. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  อัตราเงินเดือน : 17290 บาท
  ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/
  คอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ๒. มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
  ๒ ปี


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  ๒ สามารถปฏิบัติงานการสอนนักเรียนระดับ
  บริบาล และอนุบาลได้
  ๓. สามารถปฏิบัติงานราชการอื่น ๆ นอกเหนือ
  จากงานภาระหน้าที่ของตำแหน่งได้

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือ
  บรรณารักษศาสตร์หรือ สารสนเทศศาสตร์
  ๒. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
  ๓. มีประสบการณ์ในการทำงานในหน่วยราชการ
  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  สาขาวิชาการบัญชี หรือคุณสมบัติอื่นที่เทียบได้
  ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
  อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
  ๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้าน
  การประชาสัมพันธ์
  ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเป็น
  อย่างดี
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ
  และงานสารบรรณ
  ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม
  ประมวลผลคำและตารางคำนวณคำ
  ๖. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
  ละเอียด ถูกต้อง และแม่นยำ
  ๗. มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยหรือการประเมิน
  โครงการ
  ๘. มีประสบการณ์รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
  การศึกษาในระดับอุดมศึกษา


  เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
  46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์